Namacalne, Naukowe Dowody dla Sensu Wiary w Boga!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Światło Stworzenia i Wszechświat - źródło: "Wikimedia Commons" - licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beyond_-_Conspiracy_-
_2004_-_64k_intro.jpg
W ostatecznym podsumowaniu przytoczmy tu jakże słuszne wnioski,
[które w pierwszej części tego rozdziału opracowaliśmy
w oparciu o 7 wniosków
zamieszczonych i wskazanych w opracowaniu Bernarda Radyka na stronie Polskiego Kościoła
Chrzecijańskiego, (a które to wykorzystaliśmy za pozwoleniem właścicieli strony / autorów) i
które całkiem trafnie reasumują nasze argumenty]:
* (7 wniosków opracowanych w oparciu o powyższe źródło i materiał tam zamieszczony)
Po pierwsze:
Wszelkie formy życia, jakie tylko znane są człowiekowi, faktycznie zapisane są w
kodzie
DNA, (który stanowi nic innego jak tylko składnię inteligentnie wprowadzonej
uporzdkowanej INFORMACJI), gdzie jednocześnie formy te (tj. formy życia)
przejawiają niezwykle inteligentne zachowania i rozwiązania), - a z czym
niewątpliwie każdy naukowiec się zgodzi!
Przykad:
Czołowy genetyk w kwestji badania genomu ludzkiego na świecie i szef
sponsorowanejgo przez rząd U.S.A. Instytutu do Spraw Badania Genomu
Ludzkiego ( DNA), dr. Francis S. Collins, powiedział:
„Nasz ludzki Genom, czyli można
rzec program {wzór lub też kod}
na zbudowanie człowieka składa
się z 3 miliardów liter i pisany
jest dziwnym, kryptograficznym,
czteroliterowym kodem.”

- dr. Francis Collins (genetyk)
Przykład Zapisu DNA:

{Zapis DNA sekwencji 1 dla człowieka
kodowany poprzez  związki:
A - adeina, T - tymina, G - guamina i
C - cytozyna
to:
C C A - T A G - C A C - G T T - A C A -
A C G - T G A - A G G -T A A}
--------------------------------------------------------------------------------------------
Kod DNA:- (to ZAPIS WZORU- {INFORMACJA}):
Dla porównania - {podobnie jak w DNA}:

Podbnie natomiast program
komputerowy kodowany jest za
pomocą
1 i 0, i np. słowo:
POLAK będzie tam zapisane
następujcym komputerowym
kodem:

01010000  01101111  
01101100  01100001  
01101011
Po drugie:
Patrząc całkiem logicznie musimy też uznać, że w zwizku z tym, iż wszelkie formy
życia zapisane są w
kodzie DNA, to niewątpliwie musi też istnieć jakiś NADAWCA
tejże przekazanej, ogromnej i kodowanej informacji w DNA!
Zaprzeczenie tej tezy sprzeciwiałoby się RÓWNOCZEŚNIE nauce oraz logice, gdyż
przekazana,
uporzadkowana informacja zawsze musi mieć swoje ŹRÓDŁO tejże
wprowadzanej informacji, czyli NADAWCĘ-
*(Tak, jak przykładowo każdy
program komputerowy stworzony
inteligentnie, odpowiednio
zapisany  przez kod:
0-1
i wprowadzony przez programistę,
czyli NADAWCĘ do pamięci
[a więc
do dysku twardego
] danego systemu
komputerowego, który to komputer
w tym wypadku stanowi
ODBIORCĘ tej informacji).

Tak więc, każda uporządkowana
informacja przekazana do
ODBIORCY musi też mieć jakiegoś
NADAWCĘ!
Sala komputerowo-programowa: źródło: "Wikimedia Commons",
licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ford_Show_1987.jpg
W przypadku życia - ODBIORCĄ
informacji wykorzystanej do
budowy biologicznej,
są żywe
organizmy
, w których to
informacja właśnie zgromadzona
(zapisana) jest w ich DNA (tzn. w
podwjnej Helisie
DNA) poprzez
kod:
A-T-G-C
Wiemy przecież, że naukowcy
potocznie określają
DNA językiem
komórki
, z których to komórek
zbudowany jest cały i każdy żyjący
organizm!
„Genetyczny kod to inteligentny
zapis, składający się z liter, słów i
zdań nie w jednym, ale w dwóch
językach. Tu znajdujemy głębię
pomysłowości Rozumu
Matematyka inteligentne
rozwiązanie szeregu zawikłanych
problemów”

- (dr. Ron Nielsen fizyk nuklearny)
Budowa/ zapis DNA - żródło: "Wikimedia Commons", licencja: http:
//commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_chemical_structure.svg
Przykład:
Po trzecie:
Jest niezaprzeczalnym faktem, że zagęszczenie i niezmierna złożoność
uporzdkowanej
informacji zakodowanej w DNA jest doprawdy OGROMNA i
miliardy razy większa niż INFORMACJA dostępna dzisiaj człowiekowi w ludzkiej
technologii, a którą to technologię człowiek utworzył właśnie w oparciu o procesy
intelektualne:
{Jak przypomniał profesor dr.
Werner Gitt
, były szef
departamentu Technologii
Informacji w Federalnym
Instytucie Fizyki i Technologii w
Niemczech
, a jednoczenie
uznany ekspert z obszaru nauki o
Informacji, czowiek,
który
opracował i ustalił zasady teorii
informacji
i również wieloletni
opozycjonista neodarwinizmu na
rzecz kreacjonizmu:
- molekua DNA [ gromadząca
zapis instrukcji / wzór na
powstanie życia i człowieka]
posiada najbardziej zagszczoną
informację znana człowiekowi!

- „
Pojedyncza nić DNA jest
tysiące razy cieńsza od ludzkiego
włosa.
W niewielkiej objętości
DNA, wielkości zaledwie
główki
od szpilki
, zawartych może być
aż tyle informacji, że informacje te
zapisane
w formie książek mogą
utworzyć wieżę składającą się z
tych książek, a sięgającą od
ziemi do księżyca i to w dodatku
500 razy tyle, czyli
500 razy
dystans do ksężyca!
” }
Z kolei, Dr. Francis S. Collins,
czołowy genetyk i ekspert na
świecie, specjalista do spraw
badania genomu ludzkiego (DNA),
oświadczył również:
„Taka oto jest zadziwiająca
złożoność
informacji
zawierajcej się w
każdej
komórce
ludzkiego organizmu,
iż głośne odczytanie kodu przy
szybkości 3 liter na sekundę
zabrałoby człowiekowi 31 lat, i
to nawet gdyby kontynuować to
czytanie dzień i noc”.

- dr. Francis Collins (uznany genetyk)
DNA:
- - i 500 razy taki
dystans
do księżyca!!!
źródło: "Wikipedia", Licencja: http://en.wikipedia.
org/wiki/File:Standard_pin.jpg
żródło:
Wikimedia
Commons: http:
//commons.
wikimedia.
org/wiki/File:
Ssvsds.jpg
źródło:
Wikimedia
Commons:
licencja:
http:
//commons.
wikimedia.
org/wiki/File:
Bookspile.
jpg
żródło: Wikimedia Commons:
http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Bookspile.jpg
Taka informacja, jak przedstawiona powyżej,
a zawarta w
mikroskopijnym DNA - aż miliardy
razy przewyższa
ludzką myśl i informację  
dostepną człowiekowi do zastosowania w
dzisiejszej, ludzkiej nowoczesnej technologii:
Rakieta kosmiczna-
przykład nowoczesnej,
ludzkiej technologii i
myśli- a informacja w niej
zawarta jest niczym w
porównaniu z informacją
zawartą w
mikroskopijnym DNA
- źródło: "Wikimedia Commons", licencja:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
STS-
131_Discovery_separates_from_the_ISS.jpg
Po czwarte:
Tak więc, biorąc pod uwagę powyższy fakt tak niesamowitej złożoności oraz
zagęszczenia inteligentnie uporzdkowanej informacji zakodowanej w DNA (i
jednocześnie wykazującej
niezwykle inteligentne działanie w procesach), a która
miliardy razy przewyższa dostępną dzisiaj dla człowieka informację zawartą w
technologii -
musimy jednoczenie wycignąć następny logiczny oraz
niezaprzeczalny
wniosek, że ten NADAWCA (Stwórca) [jako źródło] musi również
posiadać
ogromną i niewspółmiernie większą od naszej, inteligencję!
Musi On, zatem być doskonały,
ogromnie
INTELIGENTNY i
posiadać
penłną wszechwiedzę,
tak o naszym życiu, jak i całym
Wszechświecie, w którym żyjemy
w oparciu o
utworzone i
zarazem sprzyjające w nim do
życia prawa.
Musi On, więc
posiadać w tym względzie
NIESKOŃCZONĄ
INFORMACJĘ!
„Wszak, człowiek z całą swoją
dotychczasową wiedzą nie jest
w stanie złożyć jednej,
pojedynczej komórki i ożywić
jej. W przeciwieństwie,
Inteligentna Siła Stwórcza jest
w stanie wyprodukować ok. 600
miliardów tych komórek,
poukładać je odpowiednio i
utworzyć dziecko w 280 dni!”

- dr. L. Newman.
Boża Energia - Światło ze Źródła - źródło: "Wikimedia
Commoms", licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emanation.png
Ponad Nieskończoność - Wieczność- źródło "Wikimedia Commons", licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beyond_Infinity.
jpg
Dziecko -żródło -
Wikimedia Commons:
http://commons.
wikimedia.
org/wiki/File:Dranil.
jpg
Po piąte:
Skoro, więc ten NADAWCA posiada tak NIESKOŃCZONĄ INFORMACJĘ,
jednocześnie wnioskujemy logicznie, że On zna i widzi też
całą PRZESZŁOŚĆ i
PRZYSZŁOŚĆ
w tych, tak utworzonych przez siebie procesach na przestrzeni
całego tego czasu. To znaczy, że On musi istnieć poza tymże czasem i
przestrzenią
, którą tak tworzył i tym samym musi też być wobec nich WIECZNY!
Być może ktoś tu zapyta, czy atrybuty jakichkolwiek możliwoci np. widzenia
przyszłości, (czyli widzenia poza czasem i przestrzenią) są w ogóle możliwe i
logicznie podstawne??

Wielce ograniczonym przykładem takich możliwości wyrywkowego widzenia
przyszłości
(czyli jakby chwilowego widzenia poza czasem i przestrzenią) jest dar
prekognicji, czyli jasnowidzenia, którym to pojedyncze osoby na świecie zostały
obdarowane,
(jakby dla przykładu przymiotów wsóplnych i dla Stwórcy), (choć w
nieproporcjonalnie wielkim ograniczeniu).
Pismo Święte (będące uznaną informacją od NADAWCY), wszak informuje nas, że:
„człowiek został stworzony na podobieństwo Boże” (K. Rodz. 1, 26) * [oczywiście
odwołujemy się tu do „
wewnętrznych ”atrybutów natury Boga, lecz w ogromnym ich
ograniczeniu względem człowieka].

Nauka parapsychologii również rozpoznaje dar prekognicji, choć temat ten wciąż
pozostaje jeszcze kontrowersyjny w obliczu nauk ściśle zakorzenionych w
założeniach materialistycznych. A przykadem historycznym, który w końcu trudno
zbyć, mogą by takie osoby, jak np.:
Boży Prorocy na przestrzeni wieków, Michel de
Nostradamus, Jeane Dixon, ojciec. Czesław Klimuszko, itp
.
Przykład:
Po szóste:
A ponieważ tenże NADAWCA
musiał w takim razie:

• - zakodować (zabezpieczyć)
informację w molekułach DNA

• - skonstruować molekularne bio-
maszyny, które to wymagają
kodowania, dekodowania, procesu
syntezy (zespolenia
poszczególnych części
{elementów} w jedną całość)

i również:
• - zaprojektował On wszystkie
inteligentne funkcje i działania dla
wszelkich form życia oraz ich
otoczenia -
- tym samym wypływa tu jasny
wniosek, że ten
NADAWCA ma
ewidentny
cel i jest
nieskończenie
potężny.
Jest On, więc wszechmocny,
wszechmogący, wszechwiedzący i
wszystko ogarniający
, - tak w
odniesieniu do Wszechświata i
utworzonych przez Niego
(sprzyjających do życia) praw w
nim panujcych jak i
przyrody w
obrębie, której to my sami w tym
Wszechświecie egzystujemy!
Impuls Światłości przeszywający  
ciemność, nicość i pustkę
- źródło,
licencja: "Wikimedia Commons", http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Lichtcharakter_Bornrif.gif
Życie - organizmy - przyroda źródło: "Wikimedia
Commons", licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Biandintz_eta_zaldiak_-_modified2.jpg
„Ja jestem ŚWIATŁOŚCIĄ  ŚWIATA, kto idzie za Mną nie
będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia....
Ja jestem drogą i prawdą i życiem..."
- (Ewangelia)
“Najzwyklejszą pychą jest wierzyć, iż jest się w stanie poprawić
przyrodę, gdyż przyroda jest dziełem Boga.”

- Alexis Carrel - chirurg:  nagroda Nobla w dziedzinie medycyny.
Niewątpliwie nasuwa się tu równie istotne pytanie:
-Skąd tenże NADAWCA posiada tak potężne możliwości
związane z:
 • informacją (kodem),
  (którą wykorzystuje przy
  tworzeniu)

 • z możliwościami
  kodowania oraz

 • zdolnociami już samego,
  inteligentnego tworzenia i
  (budowy)
rzeczywistych maszyn  
molekularnych
- i następnie całych  i
wszelakich
organizmów???

„Christian Boehmer Anfinsen,
biochemik: nagrodzony Noblem w
dziedzinie chemii, powiedział:

„Myślę, że tylko i.... [człowiek mało
rozumny dop. red.] może być
ateistą. Musimy przyznać, że
istnieje pewna niepojęta moc czy
siła posiadająca nieograniczoą
zdolność przewidywania i wiedzę,
która, po pierwsze, sprawiła, iż
cały wszechświat zaistniał.”

Henry Margenau & Ray Abraham Varghese,
eds., Cosmos, Bios, Theos: Scientists Reflect
on Science, God and the Origin of the
Universe, Life and Homo Sapiens (LaSalle, IL,
USA: Open Court,), str.139
Organizmy - źródło: "Wikimedia Commons", licencja: http:
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Biology_organism_collage.png
Komórka roślinna- początek życia -źródło: "Wikimedia Commons",
licencja http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plant_cell_structure_svg_pl.svg
- Tym samym, istnieją tu jakoby dwie możliwości, a mianowicie:
- albo tenże NADAWCA posiadł je od jeszcze większego INTELIGENTNEGO
ŹRÓDŁA
tejże informacji i mocy i istnieje wiecej niż ten jeden NADAWCA, (czyli
więcej niż jeden BÓG), a na czele wszystkich istnieje znów jeden
NAJWIĘKSZY, -
albo też tenże NADAWCA jest sam w sobie już
PEŁNIĄ mocy oraz inteligencji i
wszechwiedzy!
Po siódme:
Oczywistym jest też, że wszelka
uporzdkowana informacja
nie
pochodzi z właściwości materialnych

choćby i z tego prostego powodu, że
to właśnie informacja generowana z
owego ŹRÓDŁA nadaje kształt i
kierunek budowy
wszelkich form
materialnych
, - tudzież żyjących, za
pomocą kodu w
DNA, tym samym
logicznie wnioskując
- ŹRÓDŁO
tych informacji, czyli (NADAWCA)
musi również być (istnieć) poza tą
materią i posiadać formę
niematerialną, a więc DUCHOWĄ!
Stwórca  
(Źródło):
Materia:
Osobne punkty odniesienia -
źródło: "Wikimedia Commons, licencja: http:
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Double_slit_x-
ray_simulation_0000mm_log-grayscale.jpg
Jednocześnie wiemy, że
EWANGELIA, rozpoznana przez
człowieka jako SŁOWO BOŻE (tj.
Słowo Nadawcy) informuje nas, że:

„BÓG JEST DUCHEM”
(Ewangelia;
Jan 4:24)
Pismo Święte informuje nas również o
wielu innych sprawach, jak m.in. to,
że: „Bóg jest Wszechwiedzący” (Jana
16:30) („że Bóg jest Alfą i Omegą -
Początkiem i Końcem"), i że „Bóg jest
Wszechmogący” (Apokalipsa 1:8)
oraz „Wieczny” (Psalm 90:2) i "Bóg
jest Światłem" (1Jana 1:5)
Biblia (Pismo Święte) - źródło: "Wikimedia Commons",
licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exodus_4-
refrence_to_spiritual_possession_putting_words_in_mouths.jpg
* Na domiar wszystkiego jedynie w BIBLII spisanej już tysiące lat temu, współcześni
badacze odnajdują
informacje naukowe z działu wielu nauk, które to poznane i
odkryte zostały dopiero niedawno tj. w dobie naszego wielkiego rozwoju nauki!
* Jednocześnie, przekazane nam Słowo Nadawcy - (Słowo Boże) w Piśmie
Świętym mówi nam:
„ (4) W Nim było życie. a życie było światłością ludzi, (5) a światłość w
ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.”
- (Ewangelia św. Jana 1, 4-5)
Niniejszym, raz jeszcze wypada tu przypomnieć
(
Słowo Nadawcy = Informację) ze Źródła tej oto Mocy, tzn. Słowo Boże z
Pisma Świętego z przed tysięcy już lat:
O SŁOWIE : Prolog: - (1)
Na początku było Słowo, a
Słowo było u Boga, i Bogiem
było Słowo.
(2) Ono było na
początku u Boga.
(3)
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
(4) W Nim było
życie,
a życie było światłością
ludzi,
(5) a światłość w
ciemności świeci i ciemność
jej nie ogarnęła..........A
Słowo ciałem się stało, i
mieszkało między nami"

- (Ewangelia św. Jana 1; 1-5/ -14)
Czy więc teraz na bazie logicznego i obiektywnego rozumowania możemy nie
zgodzić się, z którymś z powyższych siedmiu wniosków???...... A więc
przypadek czy celowe i inteligentne działanie?? I co z tego wynika??
WNIOSEK:

Tym samym, jak ewidentnie widać, wszystko co dochodzi do istnienia, do życia
biologicznego i trwania duchowego w relacji ze Stwórcą-Bogiem pochodzi z
przyczyny Słowa Bożego wyrażonego, zakodowanego i przekazanego nam w formie
INFORMACJI.

Tak jest z
kodem genetycznym DNA za pomocą, której to informacji i instrukcji
dochodzi do powstania i
trwania życia biologicznego - organizmów i człowieka.

Tak też jest z
Kodem Duchowym – wyrażonym w instrukcji i informacji w Słowie
Bożym, a przekazanych w JEDYNYM, w Zbawicielu będącym
Światłością Świata,
wysłańcem i „ustami” Przedwiecznego Boga, stając się zarazem tymże „Słowem
Bożym”. Słowem, przynoszącym nam ową
wyższą INFORMACJĘ i instrukcję do
życia duchowego
w Świetle Prawdy i możliwości trwania tego duchowego życia w
wieczności w BOGU!

Cała ta INFORMACJA {tj. "Kod Duchowy"}
(podobnie jak informacja biologiczna
kodowana w DNA dla powstania życia),
zapisana i przekazana została człowiekowi
w PIŚMIE ŚWIĘTYM. Człowiek jako Istota Wyższa na tej Ziemi obdarzony został
wolną wolą, więc sam może tą informację przyswajać sobie i kodować według
własnej woli i wyboru, lub też nie! Bóg będący również Twórcą Miłości, nikogo z nas
do niej nie zmusza, ani tym samym do wiecznej relacji z NIM!

„Ja jestem ŚWIATŁOŚCIĄ  ŚWIATA, kto idzie za Mną nie będzie
chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia....
Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak
tylko przeze Mnie"

- (Ewangelia)
Światło - źródło: "Wikimedia Commons", licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_hand_of_god.JPG
Jezus: - źródło: "Wikimedia Commons", licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DIOS...2.jpg
Koniecznie przypomnijmy, więc turaz jeszcze raz to, co powiedział doktor
L. Newman:
„Wszak, człowiek z całą swoją dotychczasową wiedzą nie jest w stanie złożyć
jednej, pojedynczej komórki i ożywić jej. W przeciwieństwie, Inteligentna Siła
Stwórcza jest w stanie wyprodukować ok. 600 miliardów tych komórek,
poukładać je odpowiednio i utworzyć dziecko w 280 dni!”
To właśnie ta sama siła, przyjacielu, stworzyła również ciebie! Ta sama
cudowna i inteligentna,
stwórcza energia z jej wielce doskonałym programem, której
to źródłem nie jest bezmyślny przypadek, lecz równie
inteligentna Przyczyna tego
mądrego programu - źródło, które to my zwiemy Bogiem i Stwórcą, Ojcem i
Przyczyną wszystkich rzeczy, Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem!!!

To On, Przedwieczny,- jak super matematyk
(nie zaraz jako jakiś symbolicznie
wyobrażalny pan z brodą
, lecz super doskonała i super inteligentna energia  i siła
*[energia duchowa tj. energia Ducha - patrz Ewangelia, Jan 4:24] tworzy i generuje
tak
niezmiernie precyzyjy oraz iteligentny program i posługując się nim, - jak
doskonały rzeźbiarz dłutem,- w nieskończoności czasu i bezmiarze przestrzeni

wciąż mozolnie „rzeźbi” On od wewnątrz w przyrodzie, pomnażając jej niewysłowioną
różnorodność oraz piękno, bogactwo, harmonię i niepojętą mądrość cudu całego
istnienia
!


I to również przed Nim, przyjacielu, przed tym Absolutem i Twórcą miłości, przed
Jego majestatem, staniesz dna pewnego, aby zdać relację z tego, co też ty - jako
na podobieństwo Boże inteligentne stworzenie - uczyniłeś, aby pomnożyć tu Jego
Opus Dei.

To właśnie, dlatego, Matka Teresa z Kalkuty, kobieta uświęcona i nagrodzona
również przez ludzkość szlachetnym Noblem za pracę dla tego celu, powiedziała
kiedyś:-

„Drugi człowiek to ten, który stoi przede
mną. Z jego powodu bedziemy
nagrodzeni, albo oskarżeni. Drugi
człowiek jest przestrzenią naszej wiary.”

- Matka Teresa z Kalkuty.
Foto źródło : Pismo:
Miłujcie się"- za
pozwoleniem
redakcji dla naszej
działalności misyjnej.
I nie ma tu żadnego znaczenia czy jesteś już wierzącym, czy też jeszcze nie
wierzącym istnieniem. Człowiekiem otwartym umysłowo, czy też ugruntowanym
ignorantem, zauroczonym i zakorzenionym w ideologii, czy też fanaberiach
demagogii modnych i
mamiących trendów wyzwolenia „nowej ery”.

Gdyż, jak wyraził to kiedyś jeden z tychże wielkich ignorantów i wątpiących pod
wpływem szoku i zarazem trwałej przemiany, jakich doznał w niespodziewanym,
nagłym kontakcie z tymże Absolutem,- słynny naukowiec i laureat Nagrody Nobla w
medycynie, a wcześniejszy agnostyk,-
dr. Alexis Carrel, mówiąc:-
„Nie możemy wybierać tylko tego, co odpowiada naszym
upodobaniom, fantazji czy formacji naukowej lub filozoficznej
naszego umysłu. Trudność lub niejasność jakiegoś zagadnienia nie
jest wystarczającym powodem, żeby to zagadnienie lekceważyć.”
A następnie: -
„Najzwyklejszą pychą jest wierzyć, iż jest się w stanie poprawić
przyrodę, gdyż przyroda jest dziełem Boga.”
Te oto właśnie słowa wypowiedział on w chwilę po tym jak jeszcze przed momentem
jako wybitny naukowiec i
agnostyk publicznie wyśmiewał naiwności ludzkiej wiary,
stając się jednocześnie przypadkowym świadkiem nagłego, cudownego i
ponadnaturalnego zdarzenia za przyczyną modlitwy oraz błagań składanych do
Boga Stwórcy przez inne pobliskie osoby w Lurdes, (zaś którego możliwości zajścia
całkowicie i naukowo on zaprzeczał, śmiejąc się),- a jednocześnie zdarzenia
całkowicie wymykającego się
pojęciu nauki i zawieszającego wszelkie prawa natury.
Zapamiętaj, więc drogi przyjacielu, że:
Wszak na końcu nie jest istotne to, kim byłeś, lecz to, jakim cię zapamiętali inni
ludzie!

Nie jest istotne to, co pozyskałeś w życiu, lecz to, czym dzieliłeś się z innymi!

Nie jest istotne to, jaką wiedzę zdobyłeś, lecz to jak otwarty miałeś umysł!

I nie jest również istotna twoja osobista opinia o Stwórcy i charakterze Jego
istnienia, lecz to czy żyłeś z Nim w zgodzie, w zgodzie z
Jego Prawami, czy
nie zabierałeś innym ich WIARY i czy żyłeś tak, aby nikt nigdy nie musiał przez
ciebie w życiu płakać?!!

Resztę zaś niech już dopełni Twoja przyjacielu logika w rozważaniu powyżej
opisanych tu nielicznych tylko
cudów widocznych w przyrodzie oraz dobitnych
wniosków  naukowych, jak i naukowych wyliczeń!!!
Niesamowity Wniosek!
Tematy Główne:
- Α i Ω -
Panie i Boże obdzierany z chwały,
Ukryty w przestworzach, co rozum nie oblecze,
Czy jesteś jesteś, nie widzę Ciebie? – rzecze ociemniały,
Czy jesteś, nie słyszę Ciebie? – znów głuchy człek rzecze.

Jezu, mój Panie, którego wciąż szuka
zbłąkany człowiek, wątpiące stworzenie.
Strażniku hostii, którego nauka
i dar miłości niosą przemienienie.,

Ty, który ojcom orzekłeś „Ja, Jestem”;
- w płomieniu ognia i w sercu twego brata,
i drogą i Prawdą i życia szelestem,
Chrystusem i Mesjaszem i światłością świata.

Ty, który w płaczu oseska się przejawiasz,
w świergocie ptaków i w motylim tańcu,
i który duszę grzesznika uzdrawiasz,
ludzka nadziejo – Święty Pomazańcu.

Pozwól, że zamilknę i nic już nie powiem,
- po cóż człowiekowi dowody, zapewnienia,
- przecież Ty byłeś na początku w Słowie.
Człowiek, bywa zmienny – Prawda się nie zmienia!

Autor: Andrzej R. Szteborowski - wydawca.
Pamiętaj tylko jedno, że niewątpliwie nie "ślepy", bezmyślny przypadek
przywoływany przez propagatorów ewolcji chemicznej, lecz jedynie tenże
super Inteligentny Stwórca stworzył życie i wszystko inne, gdyż jawiący
się w tym wszystkim:

 • inteligentny projekt i ewidentna informacja zawarta w budowie organizmów,

 • ogromnie skomplikowana kompleksowość budowy tych organizmów,

 • inteligentne rozwiązania w działaniu maszyn molekularnych w organizmach,

 • kierunek i super równowaga w przyrodzie i Wszechświecie,

 • nieredukowalna złożoność w budowie organizmów,

 • zbyt ograniczony czas istnienia ziemi na przypadkowy dobór naturalny,

 • sprzyjające środowisko na ziemi do funkcjonowania życia,

 • super precyzyjnie wykalibrowane prawa Wszechświata umożliwiające,
  warunki do powstania tego środowiska, a w nim życia,

 • niewiadomy i niepojęty sam początek życia,

 • sprzeczność II Zasady Termodynamiki z "przypadkiem" w budowie
  Wszechświata, a więc i życia

 • brak obserwacji ewidetnie  postępującej makro-ewolucji w życiu,

 • brak ewidentnych form przejściowych organizmów w wykopaliskach
  (pokładach), gdzie powinno być ich całe mnóstwo,

 • matematyczna super niemożliwość powstania życia z przypadku,

 • sprzeczność z genetyczną możliwością przyrostu informacji i tworzenia życia
  przez przypadkowe mutacje - ORAZ,

 • istnienie świadomości w człowieku z możliwością pojmowania PRAWA
  MORALNEGO -

- są niezaprzeczalnym faktem i ewidentnie implikują INTELIGENTNEGO
STWÓRCĘ!

I wtedy obiektywnie i pokornie oraz z otwartym umysłem sam już odpowiedz sobie
na to zasadnicze pytanie: -
- No, cóż to wszystko znaczy?, - Przypadek, czy też inteligentny i zamierzony
projekt??!!
My zaś w obliczu powyższych powiemy tak:

"Dla tych, którzy chcą {obiektywnie} wierzyć - żadne tłumaczenie nie jest
więcej potrzebne!
Dla tych, którzy nie chcą wierzyć - żadne tłumaczenie nie jest już więcej
możliwe"
---------------------------------------------
Prawdą jest też, iż w sytuacji, w której napotykamy żywy organizm stykamy
się również z faktyczną
uporządkowaną informacją potrzebną do wytworzenia
tego organizmu. Informacja taka musiała również zapocztkować wszelkie pierwsze
życie.
Bez niej nie może istnieć życie i bez niej nie może powstawać życie, gdyż wszystko,
co dochodzi do życia posługuje się genetycznym kodem, który jest najprawdziwszą
w świecie
informacją i instrukcją do rozwoju danego organizmu!

Nikt w obrębie nauki nie odkrył jeszcze, aby informacja, jaka dla przykładu w
ogromnej (i największej znanej człowiekowi) ilości zawarta została w DNA,
ewoluowała sama z siebie,
gdyż informacja do powstania właśnie potrzebuje
owej informacji - instrukcji
.

Wszelkie zaś organizmy powstałe już według owej instrukcji posiadają również w
sobie systemy, które muszą mieć wszystkie swoje komponenty już kompletne, oraz
na swoim miejscu, po to, aby mogły one w pełni zaistnieć, tudzież funkcjonować.
Zredukowanie choćby jednego z nich (tychże elementów) nieuchronnie prowadzi
do rozpadu całego łańcucha kolejnych następstw w rozwoju tego organizmu i jego
części odpowiedzialnych za funkcje podtrzymujące jego życie, a tym samym
prowadzi go do zagłady.

Faktem jest również i to, że w działaniu tych systemów o
nieredukowalnej
złożoności
, w których skład wchodzą też właściwe korektory czuwające nad
prawidłową ich budową oraz inne wyspecjalizowane maszyny molekularne powstałe
w oparciu o tenże
zapis instrukcji - obserwuje się plan.

Projekt, który powstać móg wyłącznie poprzez inteligentny i odpowiednio
wprowadzony oraz kontrolowany i podtrzymywany w przyrodzie
program!

Takim źródłem, które mogło ten inteligentny program opracować, wprowadzić i
nadzorować,
(w myśl wszelkich logicznych, słusznych, możliwych i obiektywnych
wniosków)
mogła być wyłącznie równie inteligentna SIŁA, (a nie jakiś ślepy
przypadek)
, którą my przypisujemy temu Stwórcy, którego zwiemy Bogiem! A
co jest rwnież logicznym następstwem rozumowania każdego, rozsądnie myślącego
człowieka w obliczu tychże faktów
!

Jak więc widać, nasze wnioski nie wypływają z jakiegoś naiwnego myślenia i
pobożnego życzenia lub też innych przesłanek, lecz ze ściśle rozpoznanych i
najracjonalniej w świecie przyjętych konkluzji.

Tak, więc skończmy wreszcie drodzy Państwo z całą tą farsą i tłumaczeniem
wszystkiego poprzez ślepy przypadek zaistniały w drodze nie władnego oraz nie
potrafiącego inteligentnie myśleć procesu
doboru naturalnego i przy pomocy
wielce rzadkich, zawsze
niszczących genetycznych błędów, - gdyż to jedynie takie
myślenie jest błędem,
(choć może nie genetycznym)??!
Dr. T.N. Tahmisian, z Atomic Energy Commission (Komisji Energii Atomowej),
powiedział:

„naukowcy, którzy przykładają rękę do nauczania, że ewolucja jest
potwierdzonym faktem, są wielce nieuczciwi, a to, co mówią może
być jedną z największych mistyfikacji. W wyjaśnieniu ewolucji nie
posiadamy żadnego faktu”

Patrz: "The Fresno Bee", August 20, 1959 . As quoted by N. J. Mitchell, Evolution and the Emperor's New Clothes,
Roydon Publications, UK, 1983, title page. / Evolution and the Emperor's New Clothes, 3D Enterprises Limited, 1983,
title page
Jak już wskazał laureat Nobla, biochemik i naukowiec Ernst Boris Chain:
"...Boga nie da się ominąć wymwką opartą na tak naiwnym myśleniu...!!!"
Tak samo, nie można dobierać sobie, (czyli dokonywać doboru naturalnego czy
też nienaturalnego
) wszelakich hipotez na potrzeby swojej ideologii i przez lata
mącić nimi w głowach nieuświadomionym ludziom.

                              *****

*
(choć nie utożsamiamy się całkowicie z poniższym oświadczeniem, gdyż zapewne główną
przyczyną jest tu zacietrzewienie i brak otwartości umysłu oraz wiara [nie nauka i ów
pragmatyzm naukowy] lecz wiara w swoje idee, - niemniej należy wskazać, co w swoim
oświadczeniu, swego czasu powiedział dr. T.N. Tahmisian): -
Obiad: Foto C= [2009] Jupiterimages Corporation"
Staw w działaniu - przykład inteligentnego projektu: źródło:
WWikimedia Commons", Licencja:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Simple_CV_Joint_animated.gif
Moja żona przygotowała mi na obiad potrawę, na którą akurat miałem apetyt i o
której myślałem tego dnia. No, można powiedzieć, że to przypadek. Ale jeżeli będzie
mi ona przygotowywać jakąś taką wymarzoną przeze mnie każdego dnia w skrytości
potrawę, codziennie, przez następnych kilkadziesiąt lat, to powiemy, że to
nie jest
możliwe
i na pewno coś jest tu na rzeczy!

Być może, na przykład, ja, co noc nieświadomie, głośno mówię przez sen, o tym, co
wymyśliłem sobie wcześniej na jutrzejszy obiad, itp., ale na pewno nie dzieje się to
już przypadkowo w drodze potrzeby
doboru naturalnego do mojego apetytu!!!
------------------------------------------
O tym zaś, jaki jest ten Bóg Stwórca, od tysięcy lat informuje nas znów
Pismo Święte. Ono również już tysiące lat temu poinformowało człowieka
o tym, że:
"Nastanie bowiem czas, gdy nie zniosą zdrowej nauki, lecz zgodnie z
własnymi pragnieniami nagromadzą sobie nauczycieli, by im łechtali
uszy; i odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku
fałszywym
opowieściom
”.

(Ewangelia - 2 Tymoteusza 4:3-4)
Stworzenie - Foto C= [2009] Jupiterimages Corporation"
Bóg (symbolicznie wyobrażalny przez człowieka) - źródło: Foto C=
[2009] Jupiterimages Corporation"
- I zarazem zamknijmy już ten temat!!!
Zamek: źródło: "Wikimedia Commons", Licencja: http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Zipper_animated.gif


Pozdrawiamy!
-------------------------------
Podsumujmy całość wniosków dotyczących ewolucji chemicznej słowami dwóch
naukowców tj. doktora. D. James Kennedy i profesora Louis Bounoure:
(cytujemy):

"W bajkach Grimma ktoś całuje żabę i w 2 sekundy ona staje się księżniczką.
To jest bajka. W ewolucji, ktoś całuje żabę i za 2 miliony lat ona staje się
księżniczką. To nie nauka, to jest po prostu wiara!"

- Dr. D. James Kennedy


---------------------------------------------------------------

Zaś profesor Louis Bounoure - przewodniczący Towarzystwa Biologicznego w
Strasburgu, dyrektor Muzeum Zoologicznego w Strasburgu, dyrektor badań w
Narodowym Centrum Bada Naukowych we Francji, powiedział:

"Ewolucja jest bajeczką dla dorosłych. Ta teoria w żaden sposób nie
przyczynia się do rozwoju nauki. Jest bezużyteczna."

("The Advocate," March 8, 1984, str. 17)
*****
Counter
"Bóg jest Światłem" (Ewang. 1 Jana 1:5)
"Bóg jest Światłem"
(Ewang. 1 Jana 1:5)