Namacalne, Naukowe Dowody dla Wiary w Boga!
______________________________________________________________________________________________
Prawda o Jezusie i Ewangeliach
- Inne Dokumenty i Zaćmienie Słońca:
Zaćmienie słońca: źródło: "Wikimedia Commons", licencja:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elece_-_Solar_eclipse_(by).jpg
Jezus na krzyżu:, źródło: "Wikimedia Commons", licencja: http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Statues_on_Stone_Bridge_in_P%C3%ADsek_(5).JPG
"Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do
godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku
rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym
głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych
słowach wyzionął ducha."

(Ewangelia św. Łukasza 23, 44-45)
W opisie z ok. 150 n.e. św. Justyn
Męczennik
, jak również Tertullian ok.
200 n.e.
oboje informują o istnieniu
oficjalnego dokumentu rzymskiego tzw. „
Akt
Poncjusza Piłata
”.

W owym czasie tzw.„Commenterii Principis”
były częścią akt rzymskich gromadzących
listy i sprawozdania nadsyłane z prowincji
rzymskich i pisarze ci byli przekonani o
istnieniu takiego, nadesłanego tam przez
Piłata raportu.

Justyn Męczennik w roku 150 n.e.
informował o fakcie, że wszelkie szczegóły
dotyczące ukrzyżowania Jezusa, jak również
jego działalności w odniesieniu do czynienia
rzeczy cudownych (uzdrawiania), mogą być
potwierdzone według tego raportu tj. „Aktu
Poncjusza Piłata”.

Tertullian (rzymski prawnik), donosił
również w swoich opisach, że Cezar
Tyberiusz zareagował na podstawie tego
aktu przed Senatem Rzymskim poddając
pod głosowanie sprawę traktowania
Chrześcijan.
Nie wiemy jednak na ile rację
mieli ci pisarze i z jakich źródeł wówczas
korzystali, gdyż oficjalnego takiego
dokumentu nigdy nie odkryto.

Jednakże zasadniczą kwestią jest tu taki
fakt, że zarówno
Justyn już w 150 roku
n.e.
jak i Tertullian, oboje odnoszą się do
ukrzyżowania Jezusa i Jego działalności w
tamtym czasie
jako faktu historycznego.
INNE DOKUMENTY:
Tertullian, źródło: "Wikipedia / Wikimedia Commons", licencja: http://en.
wikipedia.org/wiki/File:Tertullian.jpg
św. Justyn Męczennik: źródło: "Wikipedia / Wikimedia
Commons", licencja:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Justin_Martyr.jpg
- Jezus przepowiedział wydarzenia, które to miały dokonać się w przyszłości.
Flegon donosi też o
zaćmieniu słońca i wielkim trzęsieniu ziemi, które to
zaszło za panowania Cezara Tyberisza, kiedy to również jak się widzi,
ukrzyżowano Jezusa.
Phiopon, pisarz z 6 wieku, komentuje tu odnośnie tegoż zaćmienia słońca, które
to miało miejsce właśnie w czasie ukrzyżowania Jezusa (cyt)
:
„Flegon wspomniał o zaćmieniu słońca, które to miało miejsce w
czasie ukrzyżowania Jezusa Pana i żadnym innym zaćmieniu słońca;
jest jasne, że on nie wiedział z jego źródeł o żadnym, (podobnym)
zaćmieniu wcześniej (wówczas)....i to jest wykazane przez historyczną
relację Cezara Tyberiusza.”

- Phiopon, De. opif. mund. II21
Odnośnie tychże zajść w przyrodzie, sam Flegon (80 r. n.e.) odnotował, tak:
„W czwartym roku, jakkolwiek, 202 Olimpiady
[32/33 r n.e.], doszło do zaćmienia słońca,
większego i doskonalszego niż jakiekolwiek, które
zaszło przed tymże; w szóstej godzinie, dzień
zamienił się w ciemną noc, tak że gwiazdy było
widać na niebie, a trzęsienie ziemi w Bityni obaliło
wiele budynków miejskich w Nicei”

– Flegon (Phlegon) / 13 księga cytowana w tłumaczeniu Hieronima
odn. „Kroniki Euzebiusza, 202 Olimpia
dy”
Informacje tą tj. zapis Flegon’a odnośnie
zaćmienia słońca
, potwierdza także ok.
221 r. n.e. Sekstus Juliusz Afrykańczyk

(historyk i podróżnik rzymski, należący do
wspólnoty chrześcijańskiej).
Afrykańczyk przypomina tenże zapis Flegon’a
odnośnie pełnego zaćmienia słońca, które to
trwało
od godziny 6 do 9.
Dodatkowo, Juliusz Afrykańczyk cytuje również znanego w starożytności historyka
Thallus’a
ur. już w roku 51 n.e. (czyli mniej więcej z czasu ukrzyżowania Chrystusa) i
wskazuje jednocześnie, że wg. Thallus'a, to pełne zaćmienie słońca wydarzyło się w
czasie pełni księżyca (w okresie Paschy) i tym samym uważa, że Thallus opisując to
wydarzenie w swojej 263 księdze „Historii” mylnie uznał, że było to zwyczajne
zaćmienie słońca. Afrykańczyk odwołując się do informacji Thallus'a, stwierdza:
Zaćmienie słońca: źródło: "Wikipedia / Wikimedia Commons", licencja:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eclipse_2008_Sar.JPG
„Na cały świat tamże zaległa zastraszająca ciemność; i skały rozdarły
się przez trzęsienie ziemi; i wiele miejsc w Judei i innych okręgach
zostało zburzone. Tą ciemność Thallus, w swojej 263-ciej księdze
Historii, określa (jak mi się wydaje bez powodu) zaćmieniem słońca.
Jednakże Hebrajczycy świętują paschę 14-go dnia według księżyca, a
pasja naszego Zbawcy wypada na dzień przed paschą; ale zaćmienie
słońca zachodzi jedynie wtedy, kiedy to księżyc wchodzi pod słońce. I
nie może to zajść w żadnym innym czasie, jak w okresie pomiędzy
pierwszym dniem nowy księżyca, a ostatnim ostatniej tj. w ich
złączeniu; jak więc można zakładać zaćmienie słońca, kiedy to księżyc
jest prawie diametrycznie przeciwstawny do słońca?”

– Juliusz Afrykańczyk.
W innym zaś miejscu Juliusz Afrykańczyk ok. 221 r. n.e., odnosząc się ponownie
do innego historyka, Flegon'a (51 r. n.e.). konkluduje następująco
:
„Flegon odnotowuje, że w okresie panowania Cezara Tyberiusza, w
pełni księżyca, doszło do pełnego zaćmienia słońca od szóstej do
dziewiątej godziny – wyraźnie to, o którym tu mówimy. Ale co ma
wspólnego zaćmienie słońca z trzęsieniem ziemi, rozdzieraniem skał i
zmartwychwstaniem umarłych, i tak wielkim zamieszaniem we
Wszechświecie?...A wyliczenie zaś pokazuje, że okres 70 tygodni, jak
wskazane u [proroka] Daniela, dopełnia się w tymże czasie”

– Juliusz Afrykańczyk.
Schemat zaćmienia słońca: źródło: "Wikimedia Commons", licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Geometry_of_a_Total_Solar_Eclipse.svg
Musimy pamiętać, że wg. tradycji religijnej Żydzi
obchodzą święto paschy w czasie pełni
księżyca.
Jak wytłumaczone w Encyklopedii "Wikipedia"
(cyt):
"Pełnia – faza księżyca, występująca kiedy
Księżyc znajduje się po przeciwnej stronie
Ziemi, niż Słońce. Dokładniej, pełnia występuje
wtedy, gdy geocentrycznie widoczne
(ekliptyczne) długości Słońca i Księżyca różnią
się o 180 stopni; Księżyc znajduje się wówczas
w tzw. opozycji do Słońca[1]."
- źródło: "Wikipedia": http://pl.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%82nia
Pełnia księżyca: źródło: "Wikimedia Commons", licencja: http:
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Jmsuarez_-_Full_moon_(by).jpg
Z drugiej strony, Ewangelia wyraźnie mówi nam, że ukrzyżowanie i śmierć
Jezusa nastąpiły w Piątek przed żydowskim świętem paschy:
"Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i
zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku
Gabbata.  
Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I
rzekł do Żydów: "Oto król wasz!"  A oni krzyczeli: "Precz! Precz!
Ukrzyżuj Go!...."

(Ewangelia Jana 19, 13-15)
Tłum nawołuje do ukrzyżowania Jezusa, źródłó: "Wikimedia Commons",
licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-_Let_Him_Be_Crucified_(Qu%
27il_soit_crucifi%C3%A9)_-_James_Tissot.jpg
Tak więc, skoro, jak widzimy, wg.
Eewangelii, dzień ukrzyżowania Chrystusa
był jednocześnie dniem świętowania
paschy, który wg. tradycji religijnej właśnie
obchodzony jest przez Żydów w czasie
pełni księżyca.

I również,  jak opisywane przez powyżej
wskazanych tu już historyków, iż zaćmienie
to nastąpiło w czasie pełni księżyca,
tudzież śmierci Jezusa na krzyżu.

A z drugiej strony wiemy także, że
zaćmienie księżyca
nie jest możliwe w
czasie pełni księżyca
-

*[tłumacząc za "Encyklopedią Wikipedia -
(Solar Eclipse)"; " jest to tylko możliwe w
czasie nowium księżyca, kiedy słońce i
księżyc są w połączeniu
[tj. w jednym szergu -
zobacz na ilustracji powyżej dot. "shemat zaciemnienia
słońca"]
, jak widziane z ziemi"

Czyli, w takiej fazie, że obszar księzyca
zwrócony do Ziemi nie jest oświetlony.
- to tym samym możemy wyciągnąć tu tylko jeden logiczny wniosek, a
mianowicie:
- nie było to zwykłe zaćmienie słońca, lecz zajście niezwykłe i jako znak
(opisany zreszta w Ewangelii) i związany z męczeńską śmiercią Chrystusa
Mesjasza, który to w momecie tuż przed swoją śmiercią na krzyżu, rzekł
wtedy:
"..."Wykonało się!" I skłoniwszy głowę oddał ducha."!
(Ewangelia Jana 19,30)
A co ciekawsze, dodatkowo towarzyszyło temu silne trzęsienie ziemi, które
również zostało odnotowane przez wspomnianych tu wcześniej antycznych
historyków.

Jak przypomina Justyn Afrykańczy
[patrz powyżej], wydarzenia na Golgocie
zostały również dokładnie przepowiedziane przez proroka Daniela już na
długo przed narodzinami Jezusa.

Pozwólmy więc słowa Afrykańczyka przypomnieć tu raz jeszcze, a następnie
przytoczyć również słowa Ewangelii
:
Poszczególne fazy księżyca; źródło: "Wikipedia / Wikimedia
Commons", licencja: http://en.wikipedia.
org/wiki/FileLunar_libration_with_phase_Oct_2007_450px.gif
"A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia
zadrżała i skały zaczęły pękać
. Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych,
którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu,
weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu.
Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie
ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: "Prawdziwie, Ten był
Synem Bożym".
Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one
za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Między nimi były: Maria Magdalena,
Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza."

(Ewangelia Mateusza 27, 51-56)
* Część historycznego dzieła Flegon'a z Tralles. (ur. ok. 80 roku n.e) tj. z szesnastu jego ksiąg
dotyczących okresu Olimpiad (od 1 do 229) z czasów: (776 p.n.e i aż do roku 137 n.e.) jest
również zamieszczona w Kronikach antycznego, rzymskiego historyka Euzebiusza z Cezarei
oraz dziełach Photius'a i Syncellus'a.
INFORMACJA NA PODSTAWIE HISTORYKA
THALLUS'A (80 r. n.e.):
INFORMACJA NA PODSTAWIE
HISTORYKA
FLEGON'A (80 r. n.e.):
"Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami,  
mówiąc: "Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz,
wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!" Podobnie
arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: "Innych
wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz
zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz
wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: "Jestem Synem Bożym"". Tak
samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.  
Od godziny szóstej
mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej
"

(Ewangelia Mateusza (27, 39-45)
* Z drugiej strony należy zauważyć, że nigdzie nie istnieje żadna informacja
astronomiczna (zapis) o jakimkolwiek takim,
normalnym zaćmieniu słońca
dotyczącym tamtego regionu w tamtym czasie. A które jednak, jak widzimy,
zarówno wg. autentycznego i bezstronnego zapisu historycznego, jak i dobrze
naukowo zbadanego zapisu Ewangelicznego, faktycznie się zdarzyło w owym
czasie!
„Flegon odnotowuje, że w okresie panowania Cezara Tyberiusza, w pełni
księżyca
, doszło do pełnego zaćmienia słońca od szóstej do dziewiątej godziny
– wyraźnie to, o którym tu mówimy.
Ale
co ma wspólnego zaćmienie słońca z trzęsieniem ziemi, rozdzieraniem skał
i zmartwychwstaniem umarłych
, i tak wielkim zamieszaniem we
Wszechświecie?...A wyliczenie zaś pokazuje, że okres 70 tygodni,
jak
wskazane u [proroka] Daniela, dopełnia się w tymże czasie

– Juliusz Afrykańczyk.
Dopowiemy jeszcze na koniec, że nie tylko Prorok Daniel, ale również Amos,
już na setki lat przed ukrzyżowaniem Jezusa, dokładnie przepowiadali to, co
się wtedy działo w Jerozolimie:
”“Tego dnia”, zapewnia Najwyższy Pan, “spowoduję, że słońce
zajdzie w południe i zaciemnię ziemię w biały dzień””

- Prorok Amos 8,9
Następnie, Euzebiusz, historyk rzymski
(264-340), przytoczył i zacytował również
innego, nieznanego greckiego autora
odnotowującego to wydarzenie. Na
podstawie takich oto udokumentowanych
dwóch źródeł, Euzebiusz uznał, że można
zaświadczyć o tychże wydarzeniach jako
rzeczywiście zachodzących w czasie
ukrzyżowania Jezusa.
Euzebiusz, źródło: "Wikipedia/
Wikimedia Commons", licencja: http://en.wikipedia.
org/wiki/File:Eusebius_of_Caesarea.jpg
Wracając zaś do pisarza Tertuliana (160-220), to on także potwierdza zajście
ciemności, które roztoczyły się w okresie południowym w czasie ukrzyżowania
Jezusa.
Dopowiada on jednocześnie, że:
„nie ma wątpliwości co do zaćmienia słońca” oraz,
że dowody ku temu istnieją, stwierdzając:
„wy sami macie najmocniejsze w świecie
potwierdzenie tego w swoich archiwach”.
  
Z kolei inny antyczny historyk i teolog, Rufinus z Aquileia (340 – 410 r. n.e.) w
swoim opracowaniu historycznym zamieszcza również opis treści książeczki
podarowanej rzymskiemu władcy
Maximinusowi przez Lucjana Antiocheńskiego w
obronie tuż przed swoją rychłą śmiercią męczeńską.

W tamtym opracowaniu Lucjan wskazuje, iż przekonany jest o zaćmieniu w czasie
pasji Chrystusa oraz istnieniu takiego dokumentu w archiwach rzymskich. Według
źródeł zwraca się on tam do Cesarza w słowach:
„Przeszukaj wasze pisma i
powinieneś odnaleźć tą informację z czasu Poncjusza Piłata...”
Następną osobą, która opisuje owe wydarzenie jest historyk Paulus Orosius (375-
418)
, a który na podstawie sobie znanych informacji i źródeł wspomniał o zaćmieniu
słońca i silnym trzęsieniu w czasie ukrzyżowania Jezusa. Dodał on, że:
„...oczywistym było, iź ani księżyc ani chmury nie przysłaniały
[wtedy] światła słonecznego; i tak też zostało odnotowane, że
owego dnia księżyc mający 14 dni z całym obszarem nieba
pomiędzy, był daleko od widzianego słońca, a gwiazdy na całym
niebie świeciły w czasie tych godzin dziennych, a właściwie tej
okropnej nocy. To zajście poświadcza nie tylko powaga Pisma
Świętego, ale nawet niektóre księgi Greków”.

-Paulus Orosius.
Z innych dokumentów istotnym jest również zapis pozostawiony przez Orygenesa (185-
254 n.e.).
Jest to zapis odwołujący się do 13/14 księgi „Kronik” greckiego pisarza i
historyka olimpiad
, Flegon’a z Tralles ur. ok. 80 roku n.e., w których Flegon donosi,
że:
* Czwarty rok 202-giej Olimpiady
(jak wskazane wg. Flegon’a / ur.
81 r. n.e.), co do daty tych zajść
{czyli zaćmienia i trzęsienia}-
wypada na okres letni 32 do 33
roku n.e., gdyż Olimpiady
odbywały się co 4 lata, a
rozpoczęły się od roku 776 p.n.e.
i trwały do 393 roku n.e.
* Ponadto, w tym momencie wypada również nadmienić, że uznany współczesny
grecki sejsmolog, profesor Nicolas Neocles Ambraseys, faktycznie potwierdził, iż
takie trzęsienie ziemi rzeczywiścia miało wówczas miejsce w tamtym regionie i
czasie tj. w prowincji Bityni, dochodząc także do miasta Nicei,
(o czym zresztą
informuje nas nie tylko zapis Ewangeliczny, ale także między innymi tacy
historycy jak: Flegon i Thallus,
żyjący prawie 2000 lat temu , tj. w tym samym
wieku, w którym doszło do ukrzyżowania Chrystusa). *{odnotowują oni: czas
jako 33 r. n.e., miejsce jako: Judea i godziny 6 do 9, a co właśnie opisują także
Ewangelie}.
 
Trzesienie ziemi (przykład), źródło: "Wikimedia Commons", licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erdbeben_Basel_Jauslin.JPG
ZAĆMIENIE SŁOŃCA I TRZĘSIENIE ZIEMI:
Mając dzisiaj tak wystarczający opis historyczny z potwierdzonych i
niekwestionowanych oraz niezależnych źródeł tj. kronik antycznych z okresu
jakże bliskiego wydarzeniom na Golgocie; - A jednocześnie posiadając opis
dobrze już dzisiaj udokumentowanych paleograficznie i archeologicznie
Ewangelii czterech synoptyków; - Mając również udokumentowane
przepowiednie proroków o tym co wydarzyło się wówczas w Jerozolimie, a
spisane już na długo przed narodzinami Chrystusa -
to czyż wciąż  możemy wątpić w to, co prorok Izajasz wypowiedział setki lat
wcześniej, zanim jeszcze tenże Jezus przybył tu na Ziemię? -
- "On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a
myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego.
Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy.
Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze
zdrowie.”
(Iz 53, 2-5)
I czy w końcu musimy się dziwić, że tenże nasz  Bóg, Stwórca nieba, ziemi i
przyrody, - jakkolwiek pojmowany, - zechciał również w wielkim żalu
"podpisać" to wydarzenie - dając temu wyraz w trzęsieniu ziemi i
ciemnościach, jako czytelny znak dla tych, którzy (jak przypomina Ewangelia)
oto sami zgasili owe:
"światło, które przyszło do ludzi na świat"?
"A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz
ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe
były ich uczynki."

(Ewangelia św. Jana 3, 19-20)
Rozdziały Główne:
(po prawej stronie są guziki
do podrozdziałów w tym
temacie)
Podrozdziały do Tego
(po lewej stronie są guziki do
tematów głównych)