Naukowe, Namacalne Dowody dla Wiary w Boga!
______________________________________________________________________________________________
"Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie
wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie
było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam
miejsce.....(J 14, 1-2)

....Znacie drogę, dokąd Ja idę". Odezwał się do Niego Tomasz:
"Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?"
Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt
nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie
poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i
zobaczyliście". Rzekł do Niego Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to
nam wystarczy". Odpowiedział mu Jezus: "Filipie, tak długo jestem z
wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył
także i Ojca."..(J 14, 4-9)

(Ewangelia św. Jana)
Jezus przemawia do ludzi, źródło: Wikimedia Commons, licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-
_Jesus_Walks_in_the_Portico_of_Solomon_(J%C3%A9sus_se_prom%C3%A8ne_dans_le_portique_de_Salomon)_-_James_Tissot.jpg
„Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli:
«Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie
moimi uczniami i poznacie prawdę,
a prawda was
wyzwoli
>>”.    (Ew. św. Jana 8, 31-32)
PODSUMOWANIE ODNOSZĄCE SIĘ DO PRAWDY O
JEZUSIE:
Książki prawnicze: źródło: "Wikipedia Commons", licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
American_law_digests.jpg
Należy pamiętać drodzy Państwo, iż aby ustalić jakąś PRAWDĘ opieramy się na
faktach, świadkach - materiale dowodowym i sensownych poszlakach dowodowych.

Tak właśnie ustala się ową
PRAWDĘ w niezawisłych Sądach na całym świecie.

Na podstawie tychże dowodów potwierdza się czyjąś rację, czyjąś niewinność czy
też czyjąś nie rację lub winę i wydaje właściwy, niepodważalny werdykt w danej
sprawie.

Ów werdykt, tym samym, wydaje się w oparciu o argument będący
„poza
rozsądnymi wątpliwościami„.

Znaczy to, że powyżej wspomniany materiał dowodowy jest na tyle mocny, że
ustanawia on ewidentne (często empirycznie utwierdzone) poparcie, co do
moralnie rozstrzygniętej pewności w obliczu przedstawionych faktów, jak również to,
że niema już jakiejkolwiek sensownej i logicznej, a zarazem lepszej alternatywy dla
danej sprawy w świetle powyższych argumentów.

Tak więc argument tzw. „poza rozsądnymi wątpliwościami”  jest najwyższym
standardem dowodowym, który musi być spełniony w sprawie, aby wydać słuszny i
niezawisły
WERDYKT!

To właśnie na takich argumentach, drodzy Przyjaciele, oparli się wskazani tu na
początku tego rozdziału
(w podrozdziale pt. "Sąd nad Jezusem") najbardziej światli
w świecie prawnicy / sędziowie i historycy, którzy to często będąc ateistami i
agnostykami, dopiero po wnikliwym, bezstronnym i obiektywnym zbadaniu materiału
dowodowego w odniesieniu do postaci Jezusa Chrystusa i Jego Zmartwychwstania
uznali to za PRAWDĘ i wydali ostateczny, obiektywny WERDYKT oraz w świetle
tych decyzji następnie nawrócili się do wiary!

Jak już wspomnieliśmy, tak się składa, iż mamy w tym wypadku do czynienia z
geniuszami prawniczymi zapisanymi w historii prawa jako najbardziej zdolni, jako ci
ponadprzeciętni w swoim fachu, charakteryzujący się wybitnymi zdolnościami w
zakresie analizy dowodowej.
Jako ci, którzy często opracowywali podręczniki szkolne do nauki o tym prawie
dowodowym, a i w dodatku niejednokrotnie wpierw starającymi się zaprzeczyć tejże
Prawdzie o Jezusie oraz dostarczyć ku temu odpowiednich dowodów.
W ich wypadku stało się jednak inaczej. Czy możemy wątpić choćby i takim
geniuszom??!!
Jeżeli możemy wątpić takim ludziom w racjonalnym dochodzeniu do
prawdy, to pytamy się, komu więc możemy już wierzyć? Sobie? A może
„medialnemu praniu mózgów” ?, lub też misternie utkanej przez jednych i
półświadomie zaszczepionej drugim ideologii?

Odpowiedz na to pytanie pozostawiamy już w gestii każdego czytelnika!
Profesor Simon Greenleaf (geniusz prawniczy) w swoich rozważaniach
oświadczył, że Zmartwychwstanie Jezusa jest jednym z najlepiej
potwierdzonych zajść w historii na podstawie prawa dowodowego – na
podstawie dowodów, jakie stosuje się w sądach. Po zakończeniu swoich
badań w tym temacie, profesor pozyskał wiarę. Powiedział on między
innymi:

„Zmartwychwstanie Jezusa jest jednym z najbardziej
potwierdzonych faktów w historii”

- Simon Greenleaf, prawnik, autor głośnego traktatu p.t. „A Treatise on
the Law of Evidence”
- (Traktat o Prawie Dowodowym), które to
opracowanie przez niektórych wciąż traktowane jest jako jedno z
najbardziej kompetentnych opracowań odnoszących się do dowodów
wykorzystywanych w prawie sądowym. Profesor Greenleaf uznany został
za jednego z najbardziej światłych umysłów prawniczych, które
kiedykolwiek narodziły się w Stanach Zjednoczonych. Odznaczony został
również sławetnym tytułem „Royal Professor of Law”, prestiżowej uczelni
Harvard’u.
Oto, więc podsumujmy teraz niektóre tylko argumenty
przemawiające za ową PRAWDĄ o JEZUSIE:
Argument 1:

Dowód na podstawie wszelkich, bezstronnie zbadanych i potwierdzonych przez
niezależnych badaczy źródeł tak niechrześcijańskich jak i chrzescijańskich
dokumentujących historyczną prawdziwość postaci Jezusa, a przedstawionych juz
tu obszernie w podrozdziale pt.:
"Jezus Historyczny".!

WNIOSEK: Według powyższych, wiarygodnych opisów z autentycznych źródeł
historycznych uwzgldniających świadków tychże opisanych wydarzeń, jak widzimy,
tenże Jezus Chrystus niezaprzeczalnie jest
prawdziwą postacią historyczną!
Jezus w w Świątyni, źródło: "Wikimedia Commons", licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-
_He_Who_is_of_God_Hears_the_Word_of_God_(Celui_de_Dieu_entend_la_parole_de_Dieu)_-_James_Tissot.jpg
Argument 2:

Informacje przedstawione w Ewangeliach o osobie Jezusa. Ewangelie są natomiast
najlepiej już dzisiaj zbadanym i udokumentowanym starym tekstem na świecie, tak
co do ich pochodzenia, jak i okresu, a co przedstawiliśmy w podrozdziale pt.:

"Prawda o Ewangeliach".

Ewangelie są tekstem zbadanym na wylot i ze wszystkich możliwych stron przy
użyciu wszelakich dostępnych metod naukowych.  Tak przez badaczy wierzących
jak i niewierzących.

Mamy dziś ponad
24 tysiące autentycznych manuskryptów oryginału Ewangelii z
najstarszym oddalony od oryginału o zaledwie
20 - 30 lat.

To znaczy, czterech Ewangelii, które spisywane były w różnych miejscach, przez
różnych ludzi (Apostołów) oraz w różnym czasie, dzielącym je nieraz parę dziesiątek
lat, a jednak całkowicie zgodnych ze sobą.

Nauka temu nie zaprzecza. Nie ma ku temu przeciwstawnych argumentów
dowodowych. Drugie najbardziej udokumentowane opracowanie pisemne na
świecie, (którego wiarygodności się  także nie zaprzecza z uwagi na wystarczający
materiał dowodowy) to „I
liada” Homera, która w porównaniu do Ewangelii posiada
zaledwie trochę ponad
600 faktycznych manuskryptów oryginału i oddalonych od
tego oryginału o długie setki lat.

Jak więc widzimy, w przypadku takich opracowań pisemnych jak Iliada Homera
będąca jak się przyjmuje dziełm o niepodważalnej autentyczności, od oryginału
(który z racji czasu uległ rozłożeniu / rozpadowi papirusu), do jego najstarszego
znanego manuskryptu dzieli setki, a nawet tysiące lat. W wypadku Ewangelii
(jak
np. Ewangelia św. Jana)
to w przeciwieństwie zaledwie tylko ok. 30 lat.

WNIOSEK: Właśnie te informacje zawarte w Ewangeliach i naoczni świadkowie
tamtych zajść, ewidentnie wskazują nam, że J
ezus żył na świecie oraz opisują to co
On czynił i kim faktycznie On był
!
Pismo Święte: źródło: © [2009] Jupiterimages Corporation"
Argument 3:

Informacje w powyżej rozpatrzonych WIARYGODNYCH (jak już opisaliśmy)
Ewangeliach mówią nam o wielu cudach dokonanych przez Jezusa, jako znak i
dowód Jego Bożej misji na Ziemi.

Nawet wiarygodne, antyczne źródła historyczne z tamtych czasów pobliskich
Chrystusowi, a jednocześnie przeciwstawnych Chrześcijaństwu, nie zaprzeczają tym
faktom. Tyle tylko, że z uwagi na Jego przeciwników określają one Jezusa jako
kogoś kto dokonywał cudów przy pomocy magii lub też jak próbowali zinterpretować
to ówcześni Faryzeusze –  mocą Belzebuba (tj. diabła).

WNIOSEK: Tak więc, jak opisane w bezsprzecznie wiarygodnym, (jak ustalili
neutralnie i obektywnie zapatrujący się badacze)
 materiale Ewangelicznym, zapisanym
na podstawie naocznych świadków, a także jak ustalone zostało na podstawie
historycznych źródeł pozachrześcijańskich -
Jezus faktycznie posiadał moc
czynienia rzeczy ponadnaturalnych, cudownych i zawieszających tzw. Prawa
Natury
, niewątpliwie jako znak dany od Stwórcy na dowód Jego Bożej misji na Ziemi.
Jezus uzdrawia niewidomego, źródło: "Wikimedia Commons", licencja: http:
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-_Jesus_Heals_the_Blind_and_Lame_on_the_Mountain_
(Sur_la_montagne_J%C3%A9sus_gu%C3%A9rit_les_aveugles_et_les_boiteux)_-_James_Tissot_-_overall.jpg
Argument 4:

Powyżej przedstawione tu w
podrozdziale pt.:
"Dowody na
Boskość Jezusa"
przykłady
PROROCTW o Jezusie zapisane w
Starym Piśmie Świętym (Biblii) już na
setki lat przed Jego narodzinami
przez wielu świętych proroków –
wypełniły się, co do joty i w detalach.
W Starym Piśmie jest ich ponad 400.
Matematycy obliczyli, że dla
możliwego przypadku, co do
wypełnienia się zaledwie 8 z
typowanych proroctw, przypadek ten
wynosiłby, jak:

1 do 100,000,000,000,000,000.

Zaś do wypełnienia się większości z
tych proroctw  z czystego przypadku,
potrzeba by już liczby jak:
1 do 10
podniesione do potęgo 80
. To liczba
tak ogromna, że wg. wyliczeń
naukowców,
dorównuje ona liczbie
wszystkich niewidzialnych atomów w
znanym nam Wszechświecie
!
Prorok:, źródło: © [2009] Jupiterimages Corporation"
Natomiast, w 1947 roku grotach Qumran
nad Morzem Martwym, przygodni pasterze
odkryli stare, dobrze zakonserwowane
manuskrypty będące pozostałością
wspólnoty religijnej Esseńczyków z okresu
1 wieku p.n.e. (czyli sporo przed
narodzinami Jezusa). Są tam właśnie
zapisy Starego Testamentu
uwzględniające owe zapisy proroków o
Jezusie Chrystusie sięgające do III wieku
p. n.e (przed narodzinami Chrystusa).
Podobnie jak Ewangelie, manuskrypty z
Qumran, zbadano detalicznie i obecnie
nikt już ich w żaden sposób nie podważa!!!

Wypełnienie się tych przepowiedni w
Jezusie jawi się tu jako niezaprzeczalny
dowód i wieczna pieczęć położona na
Prawdzie! Szansa przypadku
(według
matematyków)
to jak: 1 do trylionów
trylionów
!

Ci zaś sceptycy, których nękałyby
jeszcze jakieś wątpliwości muszą
wiedzieć przy tym, że w logicznym
rozumieniu nie ma możliwości oszustwa,
zakładając opcje względem tego czy było
można jakoś dopomóc wielu takim
przepowiedzianym wypełnieniom.

Dla przykładu:
Groty Qumran: źródło: © [2009] Jupiterimages Corporation"
Rękopis ze zwoju z Qumran: źródło: Wikipedia, licencja:
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:
DeadSeaScrolls_Amman_Museum.jpg&filetimestamp=20
Po pierwsze:
Jezus, bowiem nie mógł
wybrać sobie miejsca, w
którym chciałby się urodzić,
ani też rodu, z którego
chciałby się narodzić, a o
których to przepowiedzieli
Prorocy
Jeremiasz i
Micheasz
już na długo
przed jego urodzinami!

Czy też rodząc się, załóżmy
przypadkowo w tej oto
przepowiedzianej osadzie i
rodzie
(ale również w tak
malutkiej osadzie)
, jakże
mogłyby akuratnie trafić się
takiemu, dajmy na to
knującemu przy tejże okazji
człowiekowi, jednocześnie i
przygodnie wszystkie
predyspozycje oraz
atrybuty, jakie to posiadł i
demonstrował później tenże
Jezus?

A dodatkowo jeszcze przy
tym wszystkim, musiałby ten
właśnie Jezus posiadać w
sobie taką siłę wewnętrzną,
która pozwoliłaby mu wydać
się na najokrutniejszą z
wszystkich możliwych tortur i
śmierci w imię zwykłego
zwodzenia i kłamstwa czy
też nawet ulegania jakiejś
bezpodstawnej deluzji!
Kogo stać na takie
posunięcie, na taki krok?

Jakie są możliwości
kłamliwego wytrwania w tym
wszystkim w obliczu takiego
cierpienia, męczarni, tortur i
dramatu?

Jakie więc są szanse takich
zajść, takiej realizacji w
oparciu o przypadkowego
człowieczka z maluteńkiej
osady, przypadkiem
spełniającego w sobie
wszystkie owe konieczne
cechy do przeprowadzenia
tej oto tylko mistyfikacji?

Możemy śmiało stwierdzić,
że możliwości spełnienia
tego wszystkiego
zasadniczo są zerowe!
Jozef szuka noclegu i miejsca dla Maryi dla narodzin Jezusa; źródło:
"Wikimedia Commons", licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-
_Saint_Joseph_Seeks_a_Lodging_in_Bethlehem_(Saint_Joseph_cherche_un_g%C3%AEte_%C3%A0_Bethl%C3%A9em)_-
_James_Tissot_-_overall.jpg
Jezus ukrzyżowany i spragniony dostaje ocet, źródło: "Wikimedia
Commons"; licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-_%22I_Thirst%
22_The_Vinegar_Given_to_Jesus_(%22J%27ai_soif.%22_Le_vinaigre_donn%C3%A9_%C3%A0_J%C3%A9sus)_-
_James_Tissot.jpg
Po drugie:
Prorok Izajasz w (35; 5-6)
przepowiada też cuda
czynione przez Mesjasza,
mówiąc;
„kiedy przyjdzie
otworzy oczy niewidomym i
odetka uszy nie słyszącym”.

Ten sam, wspomniany tu
Jezus czynił cuda dobrze
opisane w Ewangeliach,
jakie nikomu nigdy się nie
śniły.

Nawet najlepsi dzisiaj na
świecie iluzjoniści, a wsród
nich np.
Andre Kole
(największy, genialny mistrz
iluzji wszech czasów)
, jak
przypomina nam znany w
świecie apologeta Joshe
McDowell, -
(i w dodatku
iluzjoniści posiadający obecnie
całe tony drogiej, nowoczesnej
technologii oraz komputerów,
przygotowujący nieraz długimi
godzinami scenariusz danej
iluzji w zamkniętym i
kontrolowanym środowisku)

stanowczo wykluczają
jakiekolwiek możliwości
sztuczek, manipulacji i
kuglarstwa biednego
Jezusa w zamierzchłych
czasach. Jezusa czyniącego
niepojęte cuda na otwartej
przestrzeni, w otoczeniu
tłumu i często czyhających
na jego potknięcie krytyków
oraz przeciwników, a
nierzadko dobrze znających
otaczających ich
okolicznych ludzi lub też
prowadzących później
skrupulatne dochodzenia. A
już szczególnie
niekwestionowanego cudu
Jego zmartwychwstania!

A jednak nikt i nigdy nie
zaprzeczył tym cudom, co
najwyżej zarzucono mu, iż
Jezus czyni je mocą
Belzebuba (tzn. diabła). Zaś
poza chrześcijańskie źródła
historyczne z tamtych
czasów odwołują się w tej
mierze do magii.

Takie dary jak te,
(czyli
możliwość czynienia
wielkich  cudów)
co zostało
przepowiedziane również
przez proroków względem
tego człowieka z malutkiej
osady Nazaret, urodzonego
jak wg. przepowiedni w
Betlejem, także nie mogły
trafić się przypadkowo. A i
nikt na dobrą sprawę nie
może tego przecież
pozyskać!
Jezus uzdrawi ludzi, źróło: "Wikimedia Commons", licencja: http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-_In_the_Villages_the_Sick_Were_Presented_to_Him_
(Dans_les_villages_on_lui_pr%C3%A9sentait_des_malades)_-_James_Tissot.jpg
Jezus uwalnia opętanego: źródło: "Wikimedia
Commons", licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Brooklyn_Museum_-_Le_poss%C3%A9d%C3%A9_au_pied_du_Thabor_
(The_Possessed_Boy_at_the_Foot_of_Mount_Tabor)_-_James_Tissot.jpg
Po trzecie:
Prorok Zachariasz w (11;
13-13) przepowiada także o
zdradzeniu Go przez
przyjaciela za jedyne 30
srebrników, co również
wypełnia się w życiu Jezusa.
Tu nie ma mowy o
możliwości jakiej kolwiek
aranżacji
.

Pamiętajmy, że z jednej
strony ci, którzy dali zapłatę
i to zapłatę według swojego
(przepowiedzianego zresztą)
uznania w wysokości 30
srebrników
(patrz: cena
niewolnika w owych czasach)
,
to są również ci sami ludzie,
którzy nigdy nie chcieli i nie
dopuścili by do
powszechnego przyjęcia i
rozwoju Chrześcijaństwa w
narodzie żydowskim, tudzież
pomocy w tej kwestji tj.
wypełnienia się proroctwa.
A jednak coś im umknęło z
nienawiści, zaślepienia  i
silnego pragnienia
pojmania Jezusa!

To w końcu wrogowie
Jezusa robiący wszystko,
aby ukrócić Jego
popularność i potwierdzenie
Jego wiarygodności przez  
wszelkie proroctwa.
Judasz powiesił się z wyrzutu
sumieni
a, źródło: "Wikipedia Commons", licencja: http:
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-
_Judas_Hangs_Himself_(Judas_se_pend)_-_James_Tissot.jpg
Z drugiej znów strony, zdradza Jezusa i przyjmuje za to niechlubną zapłatę Judasz,
człowiek jakże nieszczęśliwy (a nie konspirator), który następnie targany wyrzutami
sumienia, jak wiemy, odbiera sobie własne życie.
Gdzie, więc jest tu jakiekolwiek miejsce czy możliwość na
jakąś konspirację w czysto ludzkim rozumieniu?
Po czwarte:
Prorok Amos (8,9)
przepowiadał również, przed
czasem, że:
„owego dnia
słońce zajdzie w południe i
w dzień świetlany ziemia
zostanie zaciemniona”.
Jak
wiemy informację tą opisuje
też w Ewangelii Mateusz
(27; 45-46) wskazując na
owo 3 godzinne zajście (tj.
zaćmienie słońca) w czasie
ukrzyżowania Jezusa. O
zaćmieniu słońca w tamtym
czasie wspomina również
niechrześcijański, grecki
historyk Tallus, a którego
wspomnieliśmy w rozdziale
pt.:
"Historyczny Jezus"
Jezus na krzyżu: źródło: "Wikimedia
Commons", licencja:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Brooklyn_Museum_-_Jesus_Alone_on_the_Cross_(J%
C3%A9sus_seul_sur_la_Croix)_-_James_Tissot.jpg
Ostatecznie, takiego dokładnego dnia oraz dokładnej godziny swojego
wyroku, Jezus również nie mógł sobie wyznaczyć, ani zagwarantować u
ówczesnych władz i okupantów rzymskich.
Po piąte:
Prorok Izajasz (53,12) również na długo przed urodzinami Chrystusa, prorokował:
"Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to,
że Siebie na śmierć ofiarował i
policzony został pomiędzy przestępców. A On
poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami.".
Na Jezusa wydano wyrok, a uwolniono wówczas prawdziwego przestępcę
Barabasza jako uniewinnionego. Z drugiej strony, Chrystusa ukrzyżowano wtedy
pośród dwóch innych przestępców
(Ewangelia św. Marka 15, 25-27).
Jezus wyciagany z dołu do ukrzyżowania pośród 2 przestępców: źródło: "Wikimedia
Commons", licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-_Jesus_Taken_from_the_Cistern_(J%C3%A9sus_tir%C3%
A9_de_la_citerne)_-_James_Tissot.jpg
Tak więc, dnia i godziny ukrzyżowania, kiedy to przeprowadzono
jednocześnie egzekucję na dwóch innych przestępcach, jak również
nieprzewidywalnego scenariusza w którym to według pomysłu Piłata
wolno było wybrac i uwolnić tylko jednego; - uznanego przestępcę
Barabasza, albo Jezusa,
(a jak wiemy, uwolniono wtedy Barabasza), to
tego niewątpliwie Jezus też nie był wstanie ani przewidzieć, ani też
zapewnić sobie u rzymskiego najeźdżcy..
Po szóste:
Psalmista w Księdze Psalmów zapowiada Zmartwychwstanie, które także wypełniło
się w życiu Jezusa. Psalm (16,10):
„bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie
dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu”
. Możliwości zmartwychwstania w czasach
obecnych kogokolwiek z nas śmiertelników wyjaśniać chyba nikomu nie musimy.
Zaś o wszelkich dowodach Zmartwychwstania Jezusa wspomnieliśmy już nieco
obszerniej w innym rozdziale w tym tu opracowaniu.
Jezus Zmartwychwstały okazuje się swiętym kobietom: źródło: "Wikimedia Commons", licencja:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-_Jesus_Appears_to_the_Holy_Women_(Apparition_de_J%C3%A9sus_aux_saintes_femmes)_-
_James_Tissot.jpg
Oto, więc wskazaliśmy tu niektóre tylko przykłady tychże wypełnionych w
Jezusie proroctw z ogólnej liczby ponad 400 opisanych w Starym
testamencie!
Wniosek: Patrząc całkiem obiektywnie i logicznie - te, wypełnione w osobie
Jezusa zapisane proroctwa (w sumie ponad 400), a przepowiedziane na setki lat
przed Jego narodzinami przez świętych Proroków oraz zajścia potwierdzone przez
bezsprzeczne historycznie Ewangelie oraz wszelkie inne wiarygodne źródła
historyczne
(w tym również niechrześcijańskie, a co dokonane zostało przez niezależnych
badaczy, odnośnie czasu i miejsca ich powstania oraz zasadności i autentyzmu)
- dodatkowo
ewidentnie i niezbicie utwierdzają nas tylko, jak i każdego zdrowo myślącego
człowieka, w Prawdzie o mesjańskiej przyczynie i charakterze Jego narodzin i życia
na naszej Ziemi. I to jest owa suma podanych tu 4 ARGUMENTÓW dla PRAWDY O
JEZUSIE!
Kolejny najistotniejszy
argument tj. (Zmartwychwstanie Chrysusa) podany jest w
kolejnym rozdziale!
Prawda o Jezusie i Ewangeliach
- Argumenty za Prawdą:
Rozdziały Główne:
(po prawej stronie są guziki do
podrozdziałów w tym temacie)
Podrozdziały do
Tego Tematu:
(po lewej stronie są guziki do
tematów głównych)
UWAGA: Zapraszamy teraz do wysłuchania wspaniałej prelekcji na video wielce uznanego
biblisty J. McDowel'a  p.t.
"Wiarygodne świadectwo o Jezusie". W tym celu prosze kliknąć
na niebieską linkę pod spodem, a następnie przekierukowując się tam proszę zejść trochę
niżej na ekranie i kliknąć na strzałke startową na środku ekranu projekcyjnego!
* Należy także pamiętać, że  narodzenie Jezusa Chrystusa przepowiadały również
Sybilie
(w owych czasach kobiety uznawane za święte, czyste i natchnione przez
Boga)
już na setki lat przed Jego narodzinami. Najbardziej znanych było 10,
których posągi znajdują się w Kościele w Loretto nieopodal domu uznawanego za
miejsce żywota Najświętszej Maryi Panny. Tam w zagłębieniach złożone są odpisy
proroctw Sybilii, przepowiadające narodzenie syna Bożego z Dziewicy Panny, jak
na przykład Sybilia Helespontica, która prorokowała za Cyrusa, Sybilia
Kumańska, która prorokowała za czasów Takwiniusza Pysznego panującego ok.
510 lat przed Chrystusem, mówiąc: „
Syn Boga pełen pokory, wybierze sobie
niepokalaną dziewicę za matkę”
, czy też Sybilia Libijska, mówiąca: „Przyjdzie
dzień, w którym książę wieczności oświeci uradowaną ziemię i zgładzi zbrodnie
ludzi. On wymierzy wszystkim sprawiedliwość. Święty Król, który żyje po wszystkie
czasy, będzie spoczywał w łonie Królowej świata”
. A także Królowa ze Saby, która
to przepowiadała do króla Salomona w roku 875 przed narodzeniem Chrystusa,
tak:
„ziemia ta około Jerozolimy święta jest, gdyż na niej urodzi się Mesjasz...” .

Przepowiednie wspomnianych tu Sybilii są jedynie dodatkowym argumentem, lecz
zasadniczo opieramy się na przepowiedniach wspomnianych tu
(i nie
wspomnianych)
znanych nam świętych Bożych Proroków na przestrzeni czasu
przed narodzeniem Chrystusa, a których przepowiednie są udokumentowane w
antycznych zapisach z tamtego okresu!

Źródło: odnośnie Sybilii - na podst. „Księga Proroctw i Objawień Przepowiedni Królowej Saby” Andy Grafik.