Namacalne, Naukowe Dowody dla Sensu Wiary w Boga:
_______________________________________________________________________________________________________
Prawda o Jezusie i Ewangeliach
- Wielkie Proroctwo Proroka Daniela:
69 Tygodni - Proroctwo Daniela:
- według badań i interpretacji współczesnych badaczy!
Już prawie 600 lat przed narodzinami Jezusa, prorok Daniel prorokował dokładny
czas przyjścia Mesjasza na Ziemię. Proroctwo to zostało złożone w świętej Księdze
Daniela , a która istnieje w
dobrze udokumentowanej formie, conajmniej już od 3
wieku przed narodzeniem Chrystusa.  Odkrycia w grotach Qumran nad Morzem
Martwym w 1947 roku, jeszcze bardziej przypieczętowały już od dawna
niekwestionowane naukowo manuskrypty. Prawdę mówiąc, dzisiaj księgę Daniela  
uznaje się jako jedną z najbardziej potwierdzonych naukowo ksiąg Starego
Testamentu!
Kim właściwie był Daniel?
Przytaczając informacje z "Encyklopedii
Wikipedia" pt. "Daniel, (Postać
Biblijna)" (cyt):
Daniel - "był wysoko urodzonym
Żydem, wziętym w latach
młodzieńczych - do niewoli w Babilonii.
Na dworze króla Nabuchodonozora II
Daniel wraz z trzema przyjaciółmi -
Szadrakiem, Meszakiem i Abed-Nego
mieli zostać przyuczeni do służby.
Daniel był zdecydowany zachować
posłuszeństwo wobec Boga. Odmówił
spożywania potraw królewskich, a
mimo to spożywając proste posiłki, na
jakie zezwalało prawo żydowskie,
wyrósł na silnego młodzieńca.

Bóg obdarzył Daniela wielką
mądrością. Daniel dwa razy
wytłumaczył Nabuchodonozorowi II
znaczenie dziwnych snów. Później
objaśnił także następcy
Nabuchodonozora - Baltazarowi
znaczenie napisów na ścianie:
królestwo miało wkrótce upaść. Tej
samej nocy Baltazar został zabity i
Persowie zdobyli Babilon.

Persowie uczynili Daniela ważnym
urzędnikiem, lecz inni zazdrościli mu
władzy i spiskowali przeciwko niemu.
Przez fałszywe oskarżenia Daniel
został wrzucony do jaskini lwów, lecz
Bóg uratował mu życie. Daniel zapisał
także kilka proroczych snów, w których
Bóg wyjawiał mu swe plany na
przyszłość. Patrz Księga Daniela".

źródło: "Wikipedia" pt. "Daniel (Postać Biblijna) - Dzieje Daniela w Biblii",
http://pl.wikipedia.org/wiki/Daniel_(posta%C4%87_biblijna)
Daniel interpretuje sen Nebuchadnezzar'a, źródło:
"Wikipedia / Wikimedia Commons", licencja: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:
Daniel_Interpreting_Nebuchadnezzar%27s_Dream.jpg&filetimestamp=20081216191512
Grobowiec Daniela w Suzie, źródło: "Wikipedia / Wikimedia
Commons", licencja: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Daniel_Barry_Kent.
JPG&filetimestamp=20070513104745
Tenże prorok Daniel z Bożej woli tak proraokował na temat czasu i
losu Mesjasza, który przyjdzie na ziemię w narodzie żydowskim:
". Ustalono siedemdziesiąt tygodni nad twoim narodem i twoim
świętym miastem, by położyć kres nieprawości, grzech obłożyć
pieczęcią i odpokutować występek, a wprowadzić wieczną
sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić to, co
najświętsze.
25. Ty zaś wiedz i rozumiej: Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że
nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do Władcy-
Pomazańca – siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie; zostaną
odbudowane dziedziniec i wał, w czasach jednak pełnych ucisku.
26. A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec zostanie
zgładzony i nie będzie dla niego... Miasto zaś i świątynia zginie wraz z
wodzem, który nadejdzie. Koniec jego nastąpi wśród powodzi, i do
końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia.
27. Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień. A około
połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na
skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do
końca, do czasu ustalonego na spustoszenie."

(Księga Daniela 9, 24-27)
Prorok Daniel cudownie uratowany od pożarcia przez lwy, źróło:"Wikipedia / Wikimedia Commons",
licencja: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Daniellion.jpg
Faktyczna interpretacja powyższego proroctwa
Daniela:
W powyższym proroctwie, Daniel pozyskuje wiedze od Boga, według, której od
momentu powrotu z wygnania i wyjścia słowa o odbudowie Jerozolimy do czasu
przyjścia Mesjasza
, (którego to Żydzi wciąż wypatrywali), upłynie dokładnie 7
tygodni i 62 tygodnie, co oznaczało łącznie 69 tygodni
. Ostatni 70 tydzień miał zaś
dotyczyć  końca naszych czasów.

Skoncentrujmy się tutaj jednak na tej części proroctwa, która to dotyczy
czasu przyjścia Mesjasza na Ziemię
:

* Na początku należy wyjaśnić, że określenie
"tydzień" było wówczas potocznie
używane  w Izraelu jako
7 lat, czyli okres siedmiu lat, po którym to w siódmym roku
przyjmowano
1 rok (siódmy) przeznaczając go do nie uprawy i odpoczynku danego
obszaru ziemi. Jest to również wskazane w wielu opisach antycznych. Te 7 lat
przyjmowano, więc potocznie i umownie jako
7 lat zwane "shabuim", a określane
słowem
"tydzień".

Odnośnie cytatu z innego urywku tekstu proroctwa Daniela:
* Z drugiej strony wiemy też z powyższego proroctwa, a także z bardziej
precyzyjnego wyjaśnienia z dalszego tekstu (Daniela 12,11), że (cyt.):
"A od
czasu, gdy zostanie
zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca
pustką, upłynie
tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni"

Porównanie cytatu z wspomnianego tu już na początku urywku tekstu z
proroctwa Daniela
:
Zaś wcześniejszy fragment z powyższego proroctwa (Daniela 9, 27) mówi: "Utrwali
on przymierze dla wielu przez
jeden tydzień. A około połowy tygodnia ustanie
ofiara krwawa
i ofiara z pokarmów. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda
ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie."

Porównując, więc oba wyjaśnienia tj. z pierwszego urywku tekstu (Daniela 12, 11),
że:
"od czasu zniesienia codziennej ofiary upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt
dni
"

Oraz z drugiego urywku (Daniela 9,27), że: "Utrwali on przymierze dla wielu przez
jeden tydzień, a
około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa"

- Ewidentnie widzimy tu zarazem, że: tenże czas, jak podane w drugim urywku
(Daniela 9,27), czyli około połowy tygodnia {od kiedy to ustanie ofiara krwawa} =
(równoznaczny jest z okresem czasu wskazanym i w pierwszym urywku (Daniela 12,
11) dot. czasu zniesienia tejże samej ofiary, a wskazanym tu  już konkretnie na
okres
około: 1,290 dni.

Skoro, więc około pół tygodnia = (równe jest) ok. 1290 dni, zatem cały tydzień z
proroctwa musi już wynosić: 2 x po 1,290 dni, czyli =
około 2,580 dni.

* Lata  w owych czasach, odnośnie  proroctwa Daniela mierzone są według starego,  
babilońskiego, 360 dniowego kalendarza z 30 dniami we wszystkich 12 miesiącach.

Czyli, jeśli podzielimy teraz ten okres  tygodnia wskazanego w proroctwie: tj. około
2,580 dni przez 360 dni w roku, to otrzymamy właśnie ok. 7 lat.
Tymsamym, jak już wiemy, 1 rok "w proroctwie" = 7 lat (jak zresztą przyjęte wtedy
w rozumieniu Żydów jako okres "shabuim").

Proroctwo Daniela, jak widzimy, podaje nam czas jaki minie od momentu wyjścia
słowa o odbudowie Jereozolimy
do przyjścia Mesjasza jako: "69 tygodni". (cytat):
"Ty zaś wiedz i rozumiej: Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i
zostanie odbudowana Jerozolima, do Władcy-Pomazańca –
siedem tygodni i
sześćdziesiąt dwa tygodnie
".

Gdyż jest to: 7 tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie, a co znów = 69 tygodni!

Tak więc mnożąc teraz:
69 tygodni x 7 lat *(gdyż jak wytłumaczone już, każdy tydzień
określany był wtedy jako umowne 7 lat "shabuim")
to widzimy zarazem, że całość= 483 lat!
Czyli 483 lata x 360 dni (wg. staro- babilońskiego (nie całkiem precyzyjnego), ale używanego
jeszcze w tamtym czasie przez Żydów kalendarza z 360 dniami w każdym roku)
= 173880 dni.

Wiemy też, że aby skorygować nieścisłości i uzyskać poprawną średnią długość
roku już  dla całego okresu historycznego, na życzenie Juliusza Cezara w roku 45
p.n.e. wprowadzono słoneczny kalendarz Juliański.
Jak wg. "Encyklopedi Wikipedia" (cyt.):
"Powodem reformy kalendarza było to, że wcześniej stosowany księżycowy kalendarz rzymski
rozregulował się, w wyniku czego w 46 p.n.e. kalendarzowy grudzień wypadał we wrześniu. Dlatego, żeby
ponownie zsynchronizować kalendarz z porami roku, rok 46 p.n.e. wydłużono o 90 dni. Kalendarz juliański
ustalał długość roku na 365 dni oraz jeden dzień dodatkowy, w latach przestępnych (co 4 lata).
Średnia
długość roku wynosiła 365,25 dnia.
"
źródło: zaczerpnięty urywek z  "Wikipedia" pt." Kalendarz Juliański - Reforma Kalenarza": http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_julia%C5%84ski

W tej sytuacji dla ścisłości uzyskania poprawnej średniej ilości lat (korektującej ubytki,
rozbierzności - uwzględniającej lata przestępne o innej ilości dni w roku)
musimy teraz podzielić tą
wyliczoną już ilość dni z przepowiedni Daniela, to znaczy:
173880 dni przez (średnią
dla każdego roku i uwzględniającą lata przestępne o innej ilości dni)
, czyli, jak wskazane
powyżej w "Encyklopedii Wikipedia", przez:
365,25 dni dla każdego roku, po to,
aby uzyskać już ostateczną ilość lat wg. proroctw Daniela jakie miały upłynąć od
momentu:
"wyjścia słowa o powrocie i odbudowie Jerozolimy do przyjścia
Mesjasza",
a więc:
173880 : 365,25 = 476,2... lat!
Jest to więc prorokowany okres 476 lat!
Jest to zatem 476 lat od momentu: "wyjścia słowa o powrocie i odbudowie
Jerozolimy"
!

Wciąż pozostaje tu jednak pytanie, kiedy w takim razie wyszło owe słowo
o
"powrocie i odbudowie Jerozolimy"???
Otóż, taka decyzja o odbudowie Jerozolimy faktycznie wyszła. Wyszła ona z ust
perskiego króla
Artaksereksesa I panującego  w latach 465 p.n.e - 424 p.n.e i w
20 roku jego panowania, na przełomie marca/ kwietnia (jak ustalono), czyli roku
445 p.n.e. Artaksereks wydał wówczas takie rozporządzenie namiestnikowi
królestwa persji w Jerozolimie, Nehemiaszowi. Rozporządzenie to upoważniało go
do odbudowy Jerozolimy, co uwzględniało odbudowę murów obronnych, które to
miały chronić Jerozolimę przed napastnikami. Nehemiasz nie tylko dokonał tejże
odbudowy, ale poprzez zaprowadzone wtedy przez siebie reformy zinegrował on i
skupił również społeczność żydowską.
Druga Księga Nehemiasza mówi nam:

1 I stało się miesiąca Nisan roku dwudziestego Artakserksesa króla, gdy było
wino przed nim, że wziąwszy wino, podałem je królowi, a nie bywałem
przedtem tak smutny przed nim.
2 I rzekł mi król: Czemuż twarz twoja tak smutna, gdyż nie chorujesz? Nic to
innego, jedno smutek serca. I zlękłem się nader bardzo.
3 I rzekłem do króla: Niech król na wieki żyje. Jakoż nie ma być smutna twarz
moja, gdyż miasto, dom grobów ojców moich, zburzono, a bramy jego ogniem
popalono?
4 Znowu rzekł do mnie król: Czegoż ty żądasz? A jam się modlił Bogu
niebieskiemu.
5 I rzekłem do króla:
Zdali się to za rzecz dobrą królowi, i jeżli ma łaskę sługa
twój przed obliczem twojem, proszę, abyś mię posłał do ziemi Judzkiej, do
miasta grobów ojców moich, abym je pobudował
.
6 Nadto rzekł mi król (a królowa siedziała podle niego): Długoż będziesz na tej
drodze, i kiedy się wrócisz? I podobało się to królowi, i posłał mię, gdym mu
zamierzył pewny czas.
7 Zatemem rzekł do króla: Zdali się to za rzecz dobrą królowi, niech mi dadzą
listy do starostów za rzeką, aby mię przeprowadzili, ażbym przyszedł do ziemi
Judzkiej;
8 I list do Asafa, dozorcy lasów królewskich, aby mi dał drzewa na przykrycie
bram pałacu przy domu Bożym, i na mur miejski, i na dom, do którego
wnijdę.
I dał mi król listy według ręki Boga mego łaskawej nademną.

(2 Nehemiasz 1-8)
Wg. info. z Encyklopedii "Wikipedia"
(cyt)
:

"Nehemiasz powrócił do Jerozolimy
w 445 r. przed Chr. i był
gubernatorem przez dwanaście lat,
to jest do roku 433 przed Chr."

"Ścisłe związki, jakie istnieją
pomiędzy tą księgą a 1 i 2 Księgą
kronik oraz Księgą Ezdrasza
wskazują, że spisano ją około roku
400 przed Chr., ale najważniejszą
częścią księgi wydaje się być
dziennik Nehemiasza."
źródło: "Wikipedia" pt. "Księga Nehemiasza" - wyjątki z "Czas i
miejsce" oraz "czas spisania":  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%
99ga_Nehemiasza
Księga Nehemiasza: źródło: "Wikipedia /Wikimedia Commons", licencja: http:
//pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:K%C3%B6ln-Tora-und-Innenansicht-Synagoge-
Glockengasse-040.JPG&filetimestamp=20071205175037
Według "Encyklopedii Britanica":  "Artaxerxes I (Artakseres I), był królem
Imperium Rzymskiego od 465 p.n.e do roku 424 p.n.e.. Był synem
Xerxes I (Kseresa I) i Amestris, córki Otanes".
* Źródła historyczne podają nam poniższą
informację
(tu dla przykładu przytoczoną
również ze żródeł encyklopedycznych)
:
Jak więc podaje nam powyższa informacja z księgi Nehemiasza (2 Nehemiasz 1),
rozporządzenie króla Artakseresa o odbudowie Jerozolimy
(wydane
Nehemiaszowi)
, zostało wówczas wydane w 20 roku jego panowania tj. w 445
roku
p.n.e. w miesiącu Nisan *(jest to pierwszy miesiąc roku według tamtejszych oznaczeń,
rozpoczęty po zaobserwowaniu księżyca i w tym samym czasie kiedy również obserwowano zachód
słońca, co orjentacyjnie sugeruje właśnie przełom marca i kwietnia tego roku, a według ściślejszych
obliczeń ok. połowy marca)
:
"I stało się miesiąca Nisan roku dwudziestego Artakserksesa król"
(2 Nehemiasza 1) - *patrz zapis z 2 Nehemiasza powyżej.
Rekonstrukcja Jerozolimy już za panowania Heroda, źródło: "Wikimedia Commons", licencja: http:
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-_Reconstruction_of_Jerusalem_and_the_Temple_of_Herod_(R%C3%A9constitution_de_J%
C3%A9rusalem_et_du_temple_d%27H%C3%A9rode)_-_James_Tissot.jpg
Wiedząc już kiedy wydane zostało rozporządzenie o odbudowie Jerozolimy tj. w
roku
445 p.n.e. oraz znając już także wyliczoną wcześniej ilość lat według
proroctwa Daniela, które upłyną od "
wyjścia słowa o o powrocie i odbudowaniu
Jerozolimy do przyjścia Mesjasza
" jako: 476 lat, - możemy więc teraz ustalić rok
przyjścia Mesjasza!
*(pamiętajmy jednocześnie, że pomiędzy rokiem 1 p.n.e., a rokiem 1 n.e. nie ma roku 0),
a więc:

445 p.n.e. + 476 lat = 32 rok n.e.
*{ponieważ 1 rok p.n.e. przechodzi bezpośrednio do 1 roku n.e. i okres ten wynosi 1 rok,
gdyż nie istnieje rok 0}

Rok 32 n.e., jak się uważa,  jest właśnie rokiem przedstawienia się Jezusa
jako Króla - Mesjasza w czasie Święta Niedzieli Palmowej.
A który to Jezus
jak wiemy według ustalonych źródeł historycznych i Biblijnych, żył w tymże roku w
Judei, gdzie w 29 n.e. przyjął On chrzest z rąk Jana Chrzciciela i zasadniczo
niebawem rozpoczął swoją misję tj. za panowania Heroda, w pietnastym roku
rządów Tyberiusza Cezara -
(wybranego w 14 roku n.e), kiedy namiestnikiem
rzymskim w Judei był Poncjusz Piłat!
[zobacz Ew. Łukasza: (3, 1-4)]
Według Ewangelii misja Jezusa rozciągała się wówczas w obszarze 3-4 świąt
Paschy. Tym samym owa Niedzela Palmowa, w której wiechał On do Jerozolimy na
osiołku była ostatnim z tych świąt, gdyż jak wiemy, to właśnie w dzień przygotowania
kolejnej Paschy Jezus został już ukrzyżowany.
[zobacz: Ew. Jana 19, 13-15]

Cytując z Encyklopedii "Wikipedia": p.t. "Niedziela Pamowa / Wjazd do Jerozolimy" (cyt.):

"Wjazd Jezusa do Jerozolimy opisali wszyscy Ewangeliści (Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Łk 19,29-
40; J 12,12-19). Będąc w okolicy Betfage, Chrystus polecił swoim dwóm uczniom, by poszli do
pobliskiej wsi i przyprowadzili znajdującego się tam osła (w Ewangelii św. Mateusza mowa jest
o oślicy i osiołku). Na pytania, czemu to robią, Jezus kazał im odpowiedzieć: Pan go
potrzebuje. Gdy to zrobili, Chrystus dosiadł osiołka i na nim wjechał do Jerozolimy. Lud
wyszedł mu na spotkanie, słał pod nogi płaszcze i gałązki i wykrzykiwał: Hosanna!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego
Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach! Wydarzenie to miało być spełnieniem
słów ze Starego Testamentu:
Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem!
Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku,
źrebięciu oślicy (prorok Zachariasz 9,9)." -
źródło: "Wikipedia" p.t. "Niedziela Pamowa Wjazd do Jerozolimy - urywek: http://pl.
wikipedia.org/wiki/Niedziela_Palmowa
I w ten oto sposób Jezus dodatkowo wypełnił również powyższą przepowiednię
proroka (Zachariasza 9,9) o przedstawieniu się jako Mesjasz-Król, a zapisaną już
na długo przed Jego urodzeniem!

* UWAGA: Istnieją również pewne rozbieżności w założeniach wśród badaczy, odnośnie tego, że
rozporządzenie króla Artaksereksesa zostało wydane nie w 445 roku p.n.e. lecz rok później w 444 r. p.n.e.
jak rozpatrując wg. czasu wskazanego i podanej u Nehemiasza z zaznaczonym tam miesiącem jako:
Nissan.
A wtedy, w takiej interpretacji święto Niedzieli Palmowej i wjazd Jezusa do Jerozolimy wypadłby nie w
32 n.e., lecz rok później tj. w 33 roku n.e. Tak czy inaczej, zawsze będzie to
476 lat według wyliczonej
przepowiedni Daniela, a zmienia się tylko wówczas (z powodu tegoż rocznego przesunięcia - także
dyskusyjna) kwestia roku Niedzieli Palmowej i przedstawienia się Mesjasza. Czyli z 32 roku n.e. na 33
rok, gdyż Ewangelia mniej precyzyjnie sugeruje tu 32 albo 33 rok, a co generalnie jest bez większego tu
znaczenia w kontekście tejże przepowiedni i ilości lat do jej wypełnienia się!
Wjazd Jezusa do Jerozolimy, źródło:
"Wikipedia / Wikimedia Commons", licencja: http://en.wikipedia.
org/wiki/File:Jesus_entering_jerusalem_on_a_donkey.jpg
Niniejszym jak widzimy, proroctwo proroka Daniela
(69 tygodni {476 lat}) o przyjściu Króla-Mesjasza,
przepowiedziane ok. 6 wieków przed Chrystusem,
wypełniło się co do joty w roku 32 n.e.
{jak i zresztą wszystkie inne proroctwa Daniela udzielone mu z Bożej łaski}
Prorok Daniel, źródło: "Wikipedia/ Wikimedia Commons", licencja: http://en.
wikipedia.org/wiki/File:Daniel-In-The-Den-Of-Lions_FrancoisVerdier.jpg
"Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo
Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy
i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku,
źrebięciu oślicy".

(Proroctwo proroka Zachariasza 9,9).
{przepowiedziane i zapisane już na setki lat przed narodzinami Jezusa}
*Sama Księga Daniela, zawierająca też powyższe proroctwo, jest
niekwestionowana w switle istniejącego dzisiaj materiału dowodowego
(historycznego, paleograficznego oraz archeologicznego) i stanowi, jak już
wspomniane na początku, jedną z nabardziej uwiarygodnionych ksiąg
Starego Testamentu.

Dodatkowo jeszcze, świadectwa te umocnione zostały poprzez odkrycie aż 8
starych rękopisów tej księgi
(z przed narodzin Chrystusa) w grotach
Qumran nad Morzem Martwym w roku 1947.

Według informacji wskazanej w "Baker's Encyklopedii" część z tych znalezisk
została oceniona peleograficznie na wiek paru set lat przed 2 wiekiem p.n.e.
Księgę tą cytował nawet Jezus. A już w III wieku p.n.e. została ona obszernie
przetłumaczona na język grecki.

Za jej wiarygodnością stoją skrupulatne badania naukowe i ręczą takie
autorytety naukowe w tym zakresie jak: brytyjski archeolog J. G. Taylor,
prof. R. Harrison, dr. Jiri Moskala oraz  inni.

Nawet antyczni Żydzi uznawali Księgę Daniela jako natchnioną, stanowczo
uznając, że żadna księga nie została dodana do Starego Testamentu po
roku 424 p.n.e.
Zaś historyk Józef Flawiusz wspomina znów o niej w kontekście
przepowiedni w niej zawartej o Aleksandrze Wielkim i sprezentowania jej
greckiemu generałowi w 4 wieku p.n.e.

Pomimo wszystko, krtyków w tej kwesji nie brakuje
(czyli bezpodstawnie i
wbrew tego mocnym dowodom)
, gdyż przepowiednia ta (jak i inne) kłucą się
z ich racjonalistyczno-postępowymi, tudzież ateistycznymi lub nieraz
religijnymi poglądami, jak i zresztą sam Jezus Bóg!

My natomiast w kontekście tej przepowiedni, wiemy jedno:

 • że istnieją dowody historyczne i Biblijne, na 360 dniowy (babiloński) i
  używany wówczas przez Żydów kalenarz, który jest faktem

 • że istnieją ewidentne dowody na to, że okres 7 lat odnosi się do
  określenia "tygodnia", (a co nawet jasno wynika z zapisu w Księdze
  Daniela oraz wg. przyjętego wówczas u Żydów nazewnictwa - tzw.
  okresu "shabuim").

 • że istnieją ewidentne potwierdzenia, tak historyczne, archeologiczne  
  jak i Biblijne na rozporządzenie wydane p. perskiego króla
  Artaksereksesa I w roku 444 lub 445 p.n.e. odnośnie odbudowy
  Jerozolimy.

 • że powyższe proroctwo o przyjściu i zgładzeniu Mesjasza-Króla (69
  tygodni) jest faktycznie zapisane w wystarczająco naukowo
  uwiarygodnionej Księdze Daniela.

 • i że wszystkie inne przepowiednie proroka Daniela wypełniły się  wg.
  znanego nam zapisu historycznego.

* Do wypełnienia pozostał jeszcze tylko ostatni, dodatkowy 70-ty  tydzień z
całej tej przepowiedni Daniela, mówiący o czasach końcowych, czyli
ostatecznych i "
ochydzie spustoszenia"  panującej w tym 7 letnim
(tygodniowym) panowaniu antychrysta, aż do ukrucenia go przez
powracającego Mesjasza. Według wszelkich znaków, wskazań Pisma
Świętego i interpretacji badaczy, czas ten odnosi się właśnie do około
naszych czasów
(zobacz rozdział p.t. "Czas ostateczny"). Czy widzisz to i
wierzysz w to?

- Ale idzmy jeszcze dalej, aby wyciągnąć ostateczne wnioski
odnośnie Prawdy!

źródła: "Zadziwiająca Przepowiednia w Księdze Daniela" Wayne Jackson, "The New Evidence that Demands a
Verdict" J. McDowell, "The Life and Times of Jesus Messiah" Alfred Edersheim, "The Chronology of the Old
Testament" dr. Floyd Nolan Jones, "Skarby Świątyni" Alfred Palla i 'Wikipedia" oraz inne uboczne.
Rozdziały Główne:
(po prawej stronie są guziki do
podrozdziałów w tym temacie)
Podrozdziały Tego
(po lewej stronie są
guziki do
tematów głównych)